Privātuma politika

Pārzinis:

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Reģ. Nr. 40003374818, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010.
Pārzinis sasniedzams, izmantojot šo kontaktinformāciju – , +37167242411 vai juridiskajā adresē.

Vispārīgie noteikumi:

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Privātuma politiku piemēro datu aizsardzības nolūkā attiecībā uz fiziskām personām – klientiem, trešajām personām (kontaktpersonām un maksātājiem u.c.), pārziņa biroju un telpu apmeklētājiem, kā arī mājaslapas apmeklētājiem un zvanu veicējiem uz pārziņa kontakttālruni neatkarīgi no formas, kādā personas dati tiek sniegti.

Datu apstrādi pārzinis veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2016/679 (Vispārīgo datu aizsardzības regulu), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem spēkā esošajiem datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” apņemas nodrošināt personas datu pareizību.

Datu subjekta iebildumu gadījumā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” aktīvi iesaistās, lai atrisinātu radušās problēmas. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu apstrādes nolūks:
Personas datu apstrādi SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” veic šādiem nolūkiem:

Personas identifikācijai;

 • Līgumu sagatavošanai, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai;

 • Norēķinu administrēšanai;

 • Plānošanai, uzskaitei un atskaišu sagatavošanai;

 • Statistikai un biznesa analīzei;

 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;

 • Datu kvalitātes nodrošināšanai;

 • Informācijas sniegšanai valsts iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

 • Klientu drošībai un uzņēmuma aizsardzībai;

 • Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Pārzinis iepriekš paziņo.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” personas datu apstrādes tiesiskie pamati:

 • Normatīvo aktu noteikumu izpilde;

 • Līgumu saistību izpildes nodrošināšana un līgumu slēgšanas nepieciešamība;

 • Datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei;

 • Pārziņa leģitīmās intereses (komercdarbības veikšana, līgumsaistību izpilde, personu identifikācija, klientu piesaiste un noturēšana, pakalpojumu reklamēšana, uzņēmuma drošība un krāpniecības novēršana, maksājumu administrēšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana).

 

Personas datu apstrādes ilgums:
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” datu subjekta personas datus apstrādā, kamēr spēkā ir vismaz viens no šiem apstākļiem:

 • ir spēkā ar subjektu noslēgtais līgums;

 • dati ir nepieciešami sākotnējam datu apstrādes nolūkam;

 • normatīvajos aktos ir noteikts pienākums personas datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei;

 • kamēr līguma slēdzējpusēm ir tiesības realizēt savas leģitīmās intereses.
   

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tās atsaukšana. Piekļuve datiem:

Datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei ir viens no to apstrādes tiesiskajiem pamatiem. Savu piekrišanu datu subjekts dod rakstveidā. Rakstisku piekrišanu var dot klātienē pie datu pārziņa SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” birojā, kā arī attālināti – ar e-pasta un pasta starpniecību.

Savu piekrišanu datu subjekts var atsaukt jebkurā brīdī, sazinoties ar pārzini. Piekrišanas atsaukums liedz pārzinim turpmāk apstrādāt tos personas datus, kuru apstrāde pamatota ar personas piekrišanu, taču tas nevar pārtraukt datu apstrādi, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Atsaukums piekrišanai apstrādāt personas datus neietekmē datu apstrādi, kura tika veikta laikā, kad subjekta piekrišana bija spēkā.

Datu subjekts jebkurā brīdī var pieprasīt pārzinim sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, proti, subjekts var prasīt piekļuvi personas datiem, to labošanu, papildināšanu, kā arī dzēšanu.
 

Sīkdatņu politika:

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” mājaslapa www.environment.lv var izmantot sīkdatnes.

Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina mājaslapas apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai mājaslapas apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs mājaslapas apmeklētājam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas. Sīkdatņu iestatījumus var aplūkot un mainīt iestatījumu sadaļā interneta pārlūkprogrammā.

Pārziņa mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko pārzinis atbildību nenes.


Personas datu nodošana trešajām personām:

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” personas datus trešajām personām nodod, ievērojot normatīvo aktu prasības.

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” var nodot Personas datus SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citām pusēm, kas palīdz pārziņa uzņēmumam un tā klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tikai tiem nolūkiem, kuriem attiecīgie dati tika nodoti.

ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group