Ietekmes uz vidi novērtējums

Uzsākot darbu pie jaunu projektu izstrādes, ir svarīgi novērtēt, kā šīs darbības realizācija ietekmēs vidi. Gadījumos, ja tiek prognozēta būtiska negatīva ietekme, saskaņā ar Latvijas Republikas, kā arī starptautisko finanšu organizāciju prasībām, projekta stadijā ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

IVN ir procedūra, kuras ietvaros tiek prognozētas plānotās darbības izraisītās pārmaiņas vidē. Tas nozīmē, ka tiek novērtēta ietekme uz cilvēku veselību, bioloģisko daudzveidību, gaisu, ūdeni, ainavu un citām jomām. Īpaši noteikta procedūra, lai novērtētu paredzēto darbību ietekmi uz Natura 2000 teritorijām, ja šīs darbības tiek plānotas Natura 2000 teritorijā vai tās tuvumā.

Latvijas normatīvie akti nosaka, ka, plānojot savu darbību, uzņēmējam ir jāparedz vairāki alternatīvi risinājumi, no kuriem galarezultātā jāizvēlas optimālākais. Izvērtējot dažādās alternatīvas, tiek izstrādāti priekšlikumi, kā novērst vai samazināt nelabvēlīgo ietekmi katrā no variantiem. Lielu projektu gadījumā šo pasākumu izmaksas var būt ievērojamas un būtiski atšķirties katrai no alternatīvām.

ELLE  speciālisti ir aktīvi piedalījušies IVN sistēmas izveidē Latvijā. Kopš 1998. gada, kad spēkā stājās likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, ir uzkrāta liela praktiska pieredze, novērtējot vairāku desmitu projektu ietekmi uz vidi, un ir izveidota augsti profesionālu ekspertu komanda, kas var sagatavot vērtējumu visdažādākajās jomās atkarībā no plānotās darbības veida.

 

Piesārņojošo darbību atļaujas, pārskati un statistikas atskaites

Ikvienam uzņēmumam, kurš atbilst 2010. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" noteiktajiem kritērijiem atkarībā no piesārņojuma veida un jaudas, ir nepieciešama atļauja piesārņojošās darbības veikšanai. Šāda atļauja ir nepieciešama, lai uzsāktu darbību, kā arī to turpinātu pēc atļaujas darbības laika beigām. Uzņēmuma pienākums ir sagatavot un iesniegt reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu par piesārņojošām darbībām.

ELLE ir vairāk kā desmit gadu pieredze gan A, gan B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju iesniegumu izstrādē. Iesniegumu sagatavošana tiek veikta ciešā sadarbībā ar klientu, lai nodrošinātu optimālu risinājumu piemērošanu un nezaudētu laiku nepieciešamo procedūru izpildē.

A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas iesniegumā par darbībām, kas rada gaisa piesārņojumu, jāsniedz informācija par gaisa piesārņojuma avotiem un tā apjomu. Lai novērtētu piesārņojošās darbības radīto gaisa piesārņojumu, tiek veikti aprēķini un izstrādāti emisijas limitu projekti stacionāriem gaisa piesārņojuma avotiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

A un B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju nosacījumi un Likums par dabas resursu nodokli prasa uzņēmumiem regulāri veikt vidē novadītā piesārņojuma aprēķinu un sagatavot dabas resursu nodokļu atskaites iesniegšanai attiecīgajā Reģionālajā vides pārvaldē. ELLE piedāvā uzņēmumiem aprēķināt piesārņojuma apjomu, kas novadīts vidē, un sagatavot dabas resursu nodokļu atskaites.

 

SEG emisiju atļaujas un atskaites

Eiropas Savienībā klimata pārmaiņu jomā ir noteiktas stingras prasības operatoru dalībai emisiju tirdzniecības sistēmā. Prasības Latvijas operatoriem tiek noteiktas likumā “Par piesārņojumu” un tam pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka operatoriem, kuri veic kādu no likuma “Par piesārņojumu” 2. pielikuma II daļā minētajām darbībām (piemēram, amonjaka ražošana, noteiktas jaudas sadedzināšanas iekārtas), ir nepieciešama siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, lai attiecīgais operators piedalītos emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.

Visiem emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Latvijas operatoriem:

 1. jāveic emisiju monitorings atbilstoši monitoringa plānam, kas ir iekļauts operatoram izsniegtajā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā
 2. katru gadu līdz 31. martam attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē ir jāiesniedz sagatavoti un akreditētu verificētāju verificēti emisiju ziņojumi
 3. līdz 31. aprīlim ir jānodod valstij emisijas kvotu apjoms (nodošana notiek Emisijas reģistrā).

ELLE ir vairāku gadu pieredze ar klimata pārmaiņām saistītos projektos, veicot SEG emisiju aprēķinus atsevišķām iekārtām, sastādot emisijas ziņojumus, sagatavojot iesniegumus siltumnīcefekta gāzu emisiju atļaujas un emisiju kvotu apjomu grozījumiem un sniedzot cita veida konsultācijas operatoriem, kas piedalās emisiju tirdzniecības sistēmā.

 

Gaisa kvalitātes novērtēšana un pārvaldība

Gan veicot darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, gan sagatavojot iesniegumu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, uzņēmumiem ir jāsniedz informācija par darbības izraisītajām izmaiņām gaisa kvalitātē. ELLE, vadoties pēc Eiropas Savienības prasībām, jau 2000. gadā sāka izmantot mūsdienīgu gaisa piesārņojuma izkliedes programmu ADMS, ko izstrādājis Kembridžas Vides konsultantu birojs – CERC (Cambridge Environmental Research Consultants).

Kopš 2003. gada ELLE piedāvā saviem klientiem profesionālus un normatīvo aktu prasībām atbilstošus pakalpojumus gaisa piesārņojuma izkliedes novērtēšanai un pārvaldībai.

Uzņēmuma speciālistu zināšanas un pieejamā programmatūra nodrošina arī iespēju izstrādāt ilgtermiņa rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai, lai uzlabotu gaisa kvalitāti teritorijās, kur gaisa piesārņojuma līmenis pārsniedz gaisa kvalitātes normatīvus vai gaisa kvalitātes novērtējumā konstatēta gaisa piesārņojuma līmeņa paaugstināšanās.

Ņemot vērā ELLE pieredzi gaisa pārvaldības sistēmas izveidē Latvijā un Lietuvā un uzkrātās zināšanas šajā jomā, tiek piedāvāta arī apmācību vadīšana gaisa piesārņojuma pārvaldības jomā.

Daudzu nozaru uzņēmumiem visbūtiskākā gaisa piesārņošanas problēma ir nepatīkamās smakas. Šis jautājums ir aktuāls gan jaunām, gan esošām ražotnēm. Daudzos gadījumos smakas rada apgrūtinājumu apkārtējiem iedzīvotājiem, un vietējai pašvaldībai būtu jāizstrādā un jāapstiprina rīcības programma smaku traucējumu novēršanai.

Viens no pirmajiem soļiem šādos gadījumos ir smakas koncentrācijas noteikšana mērījumu vai aprēķinu ceļā. Smakas koncentrācijas novērtēšanai atļauts izmantot tikai apstiprinātas piesārņojošo vielu izkliedes datorprogrammas, starp kurām ir arī datorprogramma ADMS. Izmantojot šo datorprogrammu, uzņēmuma speciālisti ir veikuši gan dažādu uzņēmumu radīto smakas traucējumu novērtēšanu, gan arī saistīto problēmu izvērtēšanu pašvaldības mērogā. ELLE izstrādā arī stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektus A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām, kuru piesārņojošo vielu emisija izraisa vai var izraisīt smakas traucējumus.

 

Smaku novērtēšana

Daudzu nozaru uzņēmumiem, piemēram, naftas produktu pārkraušanas termināliem, dzīvnieku fermām vai notekūdeņu un atkritumu apsaimniekotājiem būtiska gaisa piesārņojuma problēma ir to darbības rezultātā radītās nepatīkamās smakas.

Bieži vien smakas rada apgrūtinājumu apkārtējiem iedzīvotājiem, un uzņēmumiem būtu jānovērtē to darbības rādītais smakas piesārņojums un nepieciešamības gadījumā jāizstrādā un jārealizē programma smaku traucējumu novēršanai.

Smaku mērījumi

Viens no pirmajiem soļiem šādos gadījumos ir smakas koncentrācijas noteikšana mērījumu ceļā. ELLE Vides izpētes laboratorija veic smakas koncentrācijas mērījumus atbilstoši standartam LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte – Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamiskās olfaktometrijas metodi” prasībām, kas ir spēkā esošā references metode smakas noteikšanai Latvijas Republikā.

Smakas koncentrācijas noteikšanai tiek izmantoti Kanādas uzņēmuma Scentroid ražotie olfaktometrijas instrumenti. Izmantojot olfaktometrijas ceļā iegūtos rezultātus, mūsu speciālisti ir veikuši smakas koncentrācijas samazināšanas ierīču efektivitātes analīzi, dažādu uzņēmumu radīto smakas traucējumu novērtēšanu un saistīto problēmu izvērtēšanu plašākā mērogā.

Smaku izkliedes modelēšana

Lai izvērtētu, cik liela ir uzņēmuma radītās smakas ietekmes teritorija, tiek veikta smakas izkliedes modelēšana ar mūsdienīgu gaisa piesārņojuma izkliedes programmu un sagatavots smaku emisijas limita projekts. Šāds projekts ir jāizstrādā visiem A vai B kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumiem, kuru darbības rezultātā var rasties smakas. Gadījumā, ja tiek konstatēta normatīvajos aktos noteiktā smakas mērķlieluma pārsniegšana dzīvojamajās vai publiskajās teritorijās, uzņēmumam ir jāizstrādā pasākumu plāns smakas samazināšanai vai novēršanai. ELLE speciālistiem ir pieredze smaku samazināšanas risinājumu izstrādē dažādu nozaru uzņēmumos.

 

Vides trokšņa novērtēšana

ELLE kopš 2003. gada sākuma nodarbojas ar vides trokšņa prognozēšanu – gan atsevišķiem projektējamiem objektiem ietekmes uz vidi novērtējumu ietvaros, gan arī plašākām teritorijām, sagatavojot stratēģiskās trokšņa kartes atbilstoši ES direktīvas 2002/49/EC un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Vides trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām.

Lai nodrošinātu augsti profesionālu ar trokšņa kartēšanu saistīto darbu veikšanu, ELLE ir pieejama arī uzņēmuma stratēģiskā partnera – Wölfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG (Vācija) – uzkrātā nozīmīgā pieredze vides trokšņa novērtēšanā un modelēšanā.

Trokšņa kartēšanai tiek izmantota Wölfel ražotā programmatūra un aparatūra. ELLE ir autorizēts Wölfel produkcijas izplatītājs Baltijas valstīs.

 

Ūdens kvalitātes novērtēšana

ELLE sniedz plašu pakalpojumu klāstu, kas saistīti ar ūdens kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību. Šie pakalpojumi ietver ūdens kvalitātes pārbaudi un ūdenstilpņu monitoringu.

ELLE nodrošina:

 • virszemes ūdens paraugu ņemšana;
 • gruntsūdeņu paraugu ņemšana;
 • notekūdeņu paraugu ņemšana;
 • notekūdeņu dūņu paraugu ņemšana.

Mūsu komandas locekļiem ir nepieciešamās iemaņas un kvalifikācija ūdens paraugu ņemšanā. Mēs arī ievērojam standartizētas paraugu ņemšanas procedūras, lai nodrošinātu, ka apkopotie dati ir derīgi un salīdzināmi.

Mūsu ekspertu paņemtie paraugi tiek analizēti testēšanas laboratorijās. Laboratorijām, kas veic ūdens fizikāli ķīmiskās un ķīmiskās analīzes, jābūt akreditētām attiecīgajā jomā. ELLE sadarbojas ar vairākām akreditētām laboratorijām Igaunijā, Latvijā un citās valstīs, kas mums ļauj atrast labāko risinājumu klientu vajadzībām. Ūdens paraugi tiek analizēti saskaņā ar ES un nacionālo normatīvo aktu prasībām.

Sadarbībā ar partneriem mēs varam nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu, sākot ar monitoringa programmas izstrādi, kā arī nepieciešamo paraugu ņemšanu un analīzi, un beidzot ar rezultātu novērtēšanu un ieteikumu sniegšanu.

 

Dabas izpētes

Latvijas daba ir bagāta un daudzveidīga. Daudzviet izveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegumi, dabas parki, rezervāti. Lai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vērtības saglabātu arī nākamajām paaudzēm, tās nepieciešams pārdomāti apsaimniekot. To nodrošina dabas aizsardzības plāni, kas tiek izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Plāni ietver informāciju gan par dabas vērtībām, gan iedzīvotāju saimnieciskajām interesēm un nosaka nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu klāstu.

2004. gadā Vides ministrija apstiprināja Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu (Natura 2000). Saskaņā ar ES Biotopu direktīvas prasībām, kuras ir iestrādātas likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 83 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi" un daļēji "Sugu un biotopu aizsardzības likumā", ir jāveic paredzēto darbību ietekmes novērtējums uz Natura 2000 teritorijām, ja šīs darbības tiek plānotas Natura 2000 teritorijā vai tās tuvumā.

ELLE speciālisti ir aktīvi piedalījušies dabas aizsardzības plānu izstrādes procesa pilnveidošanā, uzņēmumā ir uzkrāta nozīmīga pieredze šo plānu sagatavošanā, ir veikti arī vairāku darbību ietekmes novērtējumi uz Natura 2000 teritorijām, atbilstoši Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta izstrādātajām vadlīnijām.

 

 

Riska pārvaldība

SEVESO III (2012/18/ES) direktīva un 2016. gada 1. marta MK noteikumi Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” nosaka, ka rūpniecisko avāriju riska objektos, jāievieš drošības pārvaldības sistēma un jāizstrādā dokumentācija, kas nodrošina un apliecina šīs pārvaldības sistēmas darbību. 

ELLE piedāvā konsultācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai un izstrādā SEVESO III un  MK noteikumu Nr. 131 prasībām atbilstošu dokumentāciju:

 • iesniegumus par bīstamajām vielām objektos
 • rūpniecisko avāriju novēršanas programmas
 • drošības pārskatus
 • rūpniecisko avāriju novēršanas politikas dokumentus
 • riska samazināšanas pasākumu plānus
 • informatīvos materiālus sabiedrībai.

Riska pārvaldības dokumentācija ietver ne tikai minētos, normatīvo aktu prasībām atbilstošos dokumentus. ELLE speciālisti iztrādā arī riska vadības stratēģiskos dokumentu, procedūras, instrukcijas u.c. dokumentus, kas nepieciešami efektīvas riska vadības sistēmas izveidei, ieviešanai un tās darbības nodrošināšanai.

Drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai tiek piedāvāts arī:

 • drošības pārvaldības auditi
 • drošības pārvaldības pašnovērtējumu veikšana
 • sagatavošana kompleksajām pārbaudēm un līdzdalība tajās
 • uzņēmuma drošības apgaitas
 • pastāvīgas drošības pārvaldības uzturēšanas konsultācijas u.c..

Riska novērtēšana


Mūsu pieredze un uzkrātās zināšanas nodrošina iespēju izstrādāt jebkura veida industriālā riska (tiek dēvēts arī par rūpniecisko avāriju risku) un bīstamības novērtējumus atbilstoši valsts pārraudzības institūciju, normatīvo aktu vai uzņēmuma iekšējām prasībām, ievērojot starptautiski akceptētus riska novērtēšanas principus un metodes.

 • Tipiski industriālā riska novērtējumu veic:
 • uzsākot vai paplašinot darbību, kas var radīt avāriju risku 
 • apzinot esošas darbības radīto risku
 • plānojot pasākumus riska samazināšanai un objekta drošības līmeņa paaugstināšanai
 • plānojot teritorijas attīstību
 • izstrādājot plānus rīcībām avārijas gadījumos
 • demonstrējot sabiedrībai, sadarbības partneriem, klientiem, valsts pārraudzības institūcijām u.c. ieinteresētajām pusēm attieksmi pret uzņēmuma darbības drošību.

Industriālā riska novērtējums jāveic rūpniecisko avāriju riska objektiem, kuru darbību regulē SEVESO III direktīva un  2016. gada 1. marta MK noteikumi Nr. 131.

Industriālais risks ietver divas komponentes:

 • notikuma (avārijas) atgadīšanās varbūtība
 • sagaidāmās sekas šāda notikuma realizēšanās gadījumā.

Avāriju iespējamības noteikšana

Riska novērtējumos ELLE izmanto tādas starptautiski atzītas riska novērtēšanas metodes kā:

 • kvantitatīvā riska novērtēšanas metode atbilstoši Nīderlandes riska novērtēšanas rekomendācijām (“Guidelines for quantitative risk assessment”, “Purple Book” CPR 18E)
 • FMECA
 • HAZOP
 • kļūdu loģiskās analīzes metode
 • notikumu loģiskās analīzes metode
 • riska matricas u.c.

Avāriju seku modelēšana

Avāriju seku izplatības modelēšanai ELLE industriālā riska eksperti izmanto kompānijas Gexcon datorprogrammu kompleksu, kurā ietilpst seku iedarbības izplatības modelēšanas datorprogramma Effects un kvantitatīvā riska analīzes datorprogramma Riskcurves.

Ar šīm datorprogrammām ELLE speciālisti modelē:

 • toksisku un ugunsbīstamu gāzu izplatību atmosfērā
 • dažāda tipa degošu šķidrumu un gāzu ugunsgrēkus (peļķes, strūklas un mākoņa ugunsgrēku)
 • sprādzienus (mākoņa, tilpņu vai cietu vielu, piemēram amonija nitrāta eksplozijas)
 • BLEVE avārijas
 • degšanas procesā izdalīto kaitīgo gāzu izplatību
 • avārijas seku iedarbību uz cilvēku un ēku konstrukcijām u.c.

Bez tiešo avārijas seku izplatības modelēšanas ar šīm datorprogramām ELLE veic arī individuālā un sociālā riska modelēšanu.

 

Darba aizsardzība

ELLE piedāvā pakalpojumus darba aizsardzības jomā, ievērojot 2008. gada 8. septembra MK Noteikumu Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtība” prasības.

LR Labklājības ministrija piešķīrusi ELLE kompetentās institūcijas darba aizsardzībā statusu.

Ar ELLE palīdzību iespējams veikt pakalpojumus šādās darba aizsardzības jomās:

 • Darba aizsardzības sistēmas izveide un pilnveidošana
 • Darba vides riska novērtēšana
 • Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana
 • Nodarbināto apmācība un instruktāža
 • Individuālās aizsardzības līdzekļu izvērtējums
 • Ugunsdrošības jautājumu sakārtošanu
 • Sprādzienbīstamas darba vides novērtēšana.

Darba vides riska novērtēšanai ELLE izmanto katram uzņēmuma un tā darba specifikai piemērotāko riska novērtēšanas metodi un riska novērtēšanas kritērijus. Darba aizsardzības pakalpojums aptver, gan nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, gan objekta apsekošanu un faktiskās situācijas atbilstības novērtēšanu. 

Sprādzienbīstama darba vide var veidoties darba vietās, kur iekārtās atrodas vai tiek veiktas darbības ar gāzes, tvaiku, miglas vai putekļu veidā esošām uzliesmojošām, viegli uzliesmojošām vai īpaši viegli uzliesmojošām vielām.

Tiek piedāvāts arī veikt  sprādzienbīstamas darba vides (ATEX) novērtējumu jūsu uzņēmumā.

Sprādzienbīstamas darba vides riska novērtēšana un dokumentācija tiek sagatavota atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējumu (2003. gada 10. jūnija MK noteikumi Nr. 300 un 2003. gada 25. jūnija MK noteikumi Nr. 336). 

Minētie  noteikumi  nosaka  to,  ka  sprādzienbīstamās  darba  vietās:

 • jāveic  sprādzienbīstamības  radītā  riska  novērtējums  un darba vietu zonēšana, pamatojoties uz sprādzienbīstamas  vides rašanās biežumu un pastāvēšanas ilgumu
 • jānosaka  prasības  darba  aprīkojuma  un  aizsargsistēmu izvēlei un lietošanai atkarībā no sprādzienbīstamības zonas.

Normatīvo tiesību aktu izpildei jūsu uzņēmumā piedāvājam, sagatavot “Dokumenta par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku”, kurš ietver:
sprādzienbīstamas darba vides zonējuma noteikšanu, sagatavojot vizuālos materiālus

 • sprādzienbīstamas vides riska avotu raksturojumu
 • organizatoriskos pasākumus sprādzienu novēršanai
 • tehniskos un organizatoriskos pasākumus sprādzienbīstamas vides radītā riska novēršanai vai mazināšanai
 • izmantojamā aprīkojuma raksturojumu, atkarībā no darba vietu klasifikācijas zonās
 • darba vietu atbilstības novērtējumu, kas balstīts uz vietu apsekošanas rezultātiem
 • pasākumu plānu riska samazināšanai.

Pakalpojumu sniegšanu nodrošina kompetenti darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālisti ar ilggadēju pieredzi darba aizsardzības, ugunsdrošības un sprādzienbīstamības jomās.

Sertifikāts S2-424

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group