Vides politika

Lai efektīvi un racionāli izmantotu ierobežotos resursus, ir svarīgi izstrādāt kvalitatīvu vides politikas un rīcības programmu. Izmantojot ilggadējo pieredzi, ELLE sniedz  atbalstu vides politikas formulēšanā un stratēģisko dokumentu izstrādē gan valsts un pašvaldību, gan atsevišķu nozaru un uzņēmumu līmenī.

Vides tiesības

Vides aizsardzības normatīvo aktu sistēma Latvijā dinamiski attīstās, tāpēc plānojot savu darbību, jārēķinās ne vien ar spēkā esošajām normām, bet arī ar paredzētajām izmaiņām. ELLE speciālistiem ir daudzu gadu pieredze likumu, Ministru kabineta noteikumu, starpvalstu līgumu un citu normatīvo aktu projektu sagatavošanā un prasību analīzē. Izmantojot iespējas, ko sniedz aktīvā sadarbība ar partneriem Igaunijā un Lietuvā, uzņēmums spēj nodrošināt savus klientus ar aktuālo informāciju par vides aizsardzības jautājumu tiesisko regulējumu Baltijas reģionā un ārpus tā.

ELLE speciālisti veic normatīvo aktu prasību identifikāciju un analīzi saistībā ar konkrētā uzņēmuma specifiku, kā arī novērtē uzņēmuma darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām. Īpaši aktuāli šie jautājumi ir uzņēmumiem, kas ieviesuši vides pārvaldības sistēmu.

 

Kapacitātes paaugstināšana

Kopš uzņēmuma dibināšanas 1998. gadā, SIA ELLE ir sniegusi atbalstu dažādu Latvijas un ārvalstu valsts iestāžu un institūciju struktūru optimizēšanā, darbības plānošanā, darbinieku kvalifikācijas celšanā, komandas veidošanā – tajā skaitā arī institūciju kapacitātes paaugstināšanā.

SIA ELLE ir sniegusi konsultācijas darbības uzsākšanai Vides ministrijas struktūrvienībām un pakļautībā esošajām iestādēm. Ar Pasaules Bankas atbalstu veidota vides pārvaldības sistēma Uzbekistānā un vides rīcības programma Gruzijā, īstenots tehniskās palīdzības projekts Moldovas Republikai Eiropas Savienības vides prasību ieviešanā. Kā ANO Attīstības programmas konsultanti uzņēmuma darbinieki ir piedalījušies kapacitātes paaugstināšanas projektos Moldovā un Turkmenistānā.

Apmācības

Darbinieku apmācība ir būtiska ne tikai to individuālās kompetences paaugstināšanai, bet arī neatņemama uzņēmuma darbības sastāvdaļa, piemēram, ieviešot vides vai kvalitātes vadības sistēmas.

Izmantojot uzņēmuma speciālistu ilglaicīgo pieredzi vides aizsardzības sistēmas izveidē Latvijā un citās valstīs, kā arī plašās praktiskās zināšanas dažādu vides aizsardzības jautājumu risināšanā, ELLE piedāvā augsti profesionālu apmācību dažādās jomās, t.sk. vides pārvaldības sistēmas, vides likumdošanas prasību piemērošana, vides politika un vides aizsardzības sistēma Latvijā, ietekmes uz vidi novērtējums.

Vadoties no pieprasījuma, tiek sagatavota katra klienta vajadzībām atbilstoša apmācību programma. Interesentiem ir iespēja izvēlēties arī kādu no jau sagatavotajiem apmācību kursiem:

  • vides pārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana (2 dienu kurss)
  • ISO 14001 standarta būtiskākās prasības un to ieviešana (0,5 dienas kurss)
  • vides aspektu noteikšana un novērtēšana (1 dienas kurss)
  • iekšējo auditoru apmācība (1 dienas kurss)
  • vides likumdošanas prasības (0,5 dienas kurss)
  • gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana, izmantojot ADMS programmatūru (1 dienas kurss)
  • trokšņa kartēšana, izmantojot IMMI programmatūru (1 dienas kurss).

Minimālais dalībnieku skaits atkarībā no kursa ir 5 – 7 klausītāji. Viena uzņēmuma nokomplektētām grupām tiek piedāvāts rīkot apmācību kursus ELLE biroja vai pasūtītāja telpās.

ELLE ekspertu daudzpusīgā izglītība savienojumā ar ievērojamu praktisku pieredzi nodrošina klientiem nepieciešamo apmācību kvalitāti, darba grupu vadīšanu (moderāciju vai veicināšanu), stratēģisku lēmumu pieņemšanas procesa organizāciju un komandas veidošanu. ELLE piedāvā savus pakalpojumus arī konferenču, semināru un kursu tehniskajā nodrošināšanā un apkalpošanā.

 

Projektu un programmu novērtēšana un uzraudzība

ELLE speciālisti ir veikuši vairāku starptautisko projektu un programmu veikuma novērtējumu dažādās valstīs. Kā piemērus var minēt Zviedrijas valdības finansēto Baltijas lauksaimniecības noteces programmu (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā), ANO Vides programmas Bioloģiskās daudzveidības projektu (Krievijā, Uzbekistānā, Bulgārijā, Latvijā un Albānijā).

Kopš 2001. gada ELLE piedalās ES LIFE programmas ieviešanas uzraudzībā, nodrošinot projektu monitoringu visās Ziemeļu un Baltijas valstīs, Polijā un Krievijā. Sakarā ar to, ka 2005. gadā nozīmīgi palielinājās darba apjoms, ELLE kopā ar 10 citām partnerorganizācijām nodibināja Eiropas ekonomisko interešu grupu (EEIG) Astrale (kopš 2015. gada EEIG NEEMO). Šajā projektā ELLE nodarbina 12 augsti kvalificētus ekspertus, kuri uzrauga vairāk nekā 120 projektus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā.

 

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
SIA ELLE
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ