Dabas aizsardzības plāni

Latvijas daba ir bagāta un daudzveidīga. Daudzviet izveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegumi, parki, rezervāti. Lai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vērtības saglabātu arī nākamajām paaudzēm, tās nepieciešams pārdomāti apsaimniekot. To nodrošina dabas aizsardzības plāni, kas tiek izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Plāni ietver informāciju gan par dabas vērtībām, gan iedzīvotāju saimnieciskajām interesēm un nosaka nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu klāstu.

2004. gadā Vides ministrija apstiprināja Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu (Natura 2000). Saskaņā ar ES Biotopu direktīvas prasībām, kuras ir iestrādātas likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 83 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi" un daļēji "Sugu un biotopu aizsardzības likumā", ir jāveic paredzēto darbību ietekmes novērtējums uz Natura 2000 teritorijām, ja šīs darbības tiek plānotas Natura 2000 teritorijā vai tās tuvumā.

ELLE speciālisti ir aktīvi piedalījušies dabas aizsardzības plānu izstrādes procesa pilnveidošanā, uzņēmumā ir uzkrāta nozīmīga pieredze šo plānu sagatavošanā, ir veikti arī vairāku darbību ietekmes novērtējumi uz Natura 2000 teritorijām, atbilstoši Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta izstrādātajām vadlīnijām.

 

Vides trokšņa pārvaldība

ELLE kopš 2003. gada sākuma nodarbojas ar vides trokšņa prognozēšanu – gan atsevišķiem projektējamiem objektiem ietekmes uz vidi novērtējumu ietvaros, gan arī plašākām teritorijām, sagatavojot stratēģiskās trokšņa kartes atbilstoši ES direktīvas 2002/49/EC un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Vides trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām.

Lai nodrošinātu augsti profesionālu ar trokšņa kartēšanu saistīto darbu veikšanu, ELLE ir pieejama arī uzņēmuma stratēģiskā partnera – Wölfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG (Vācija) – uzkrātā nozīmīgā pieredze vides trokšņa novērtēšanā un modelēšanā.

Trokšņa kartēšanai tiek izmantota Wölfel ražotā programmatūra un aparatūra. ELLE ir autorizēts Wölfel produkcijas izplatītājs Baltijas valstīs.

 

Gaisa kvalitātes novērtēšana un pārvaldība

Gan veicot darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, gan sagatavojot iesniegumu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, uzņēmumiem ir jāsniedz informācija par darbības izraisītajām izmaiņām gaisa kvalitātē. ELLE, vadoties pēc Eiropas Savienības prasībām, jau 2000. gadā sāka izmantot mūsdienīgu gaisa piesārņojuma izkliedes programmu ADMS, ko izstrādājis Kembridžas Vides konsultantu birojs – CERC (Cambridge Environmental Research Consultants).

Kopš 2003. gada ELLE piedāvā saviem klientiem profesionālus un normatīvo aktu prasībām atbilstošus pakalpojumus gaisa piesārņojuma izkliedes novērtēšanai un pārvaldībai.

Uzņēmuma speciālistu zināšanas un pieejamā programmatūra nodrošina arī iespēju izstrādāt ilgtermiņa rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai, lai uzlabotu gaisa kvalitāti teritorijās, kur gaisa piesārņojuma līmenis pārsniedz gaisa kvalitātes normatīvus vai gaisa kvalitātes novērtējumā konstatēta gaisa piesārņojuma līmeņa paaugstināšanās.

Ņemot vērā ELLE pieredzi gaisa pārvaldības sistēmas izveidē Latvijā un Lietuvā un uzkrātās zināšanas šajā jomā, tiek piedāvāta arī apmācību vadīšana gaisa piesārņojuma pārvaldības jomā.

Daudzu nozaru uzņēmumiem visbūtiskākā gaisa piesārņošanas problēma ir nepatīkamās smakas. Šis jautājums ir aktuāls gan jaunām, gan esošām ražotnēm. Daudzos gadījumos smakas rada apgrūtinājumu apkārtējiem iedzīvotājiem, un vietējai pašvaldībai būtu jāizstrādā un jāapstiprina rīcības programma smaku traucējumu novēršanai.

Viens no pirmajiem soļiem šādos gadījumos ir smakas koncentrācijas noteikšana mērījumu vai aprēķinu ceļā. Smakas koncentrācijas novērtēšanai atļauts izmantot tikai apstiprinātas piesārņojošo vielu izkliedes datorprogrammas, starp kurām ir arī datorprogramma ADMS. Izmantojot šo datorprogrammu, uzņēmuma speciālisti ir veikuši gan dažādu uzņēmumu radīto smakas traucējumu novērtēšanu, gan arī saistīto problēmu izvērtēšanu pašvaldības mērogā. ELLE izstrādā arī stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektus A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām, kuru piesārņojošo vielu emisija izraisa vai var izraisīt smakas traucējumus.

 

Klimata pārmaiņas

Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās ir viena no šobrīd aktuālākajām vides aizsardzības problēmām pasaulē. Sākot ar 20. gadsimta sākumu, Latvijā ir novērotas ievērojamas klimata izmaiņas, ieskaitot vidējās temperatūras pieaugumu, maksimālās gaisa temperatūras vērtības pieaugumu, aukstuma viļņu ilguma samazinājumu Baltijas jūras piekrastē un nokrišņu daudzuma pieaugumu aukstajā sezonā. Līdz ar to gan uzņēmumiem,  gan arī valsts un pašvaldību iestādēm būtisks jautājums ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana. Papildus emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību līmenī īpaši aktuāla ir arī pielāgošanās klimata pārmaiņām, kas ir neatņemama sastāvdaļa, plānojot teritoriju un nozaru turpmāko attīstību.

ELLE speciālistiem ir pieredze gan siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu veikšanā nacionālā līmenī un emisiju samazināšanas pasākumu izstrādē, gan klimata pārmaiņu risku un ievainojamības novērtējumu veikšanā dažādiem sektoriem un atbilstošu pielāgošanās pasākumu identificēšanā. 

 

Ūdens pārvaldība

Kopš 2001. gada Eiropas Savienības dalībvalstu ūdens politika tiek balstīta uz ES Ūdens struktūrdirektīvu (ŪD), kas ir par pamatu ūdens resursu pārvaldībai un aizsardzībai. ŪD vispārējais mērķis ir panākt visu ūdeņu labu ekoloģisko stāvokli un nodrošināt ūdens ilgtspējīgu izmantošanu. Lai to panāktu, upju baseiniem tiek izstrādāti specifiskie upju baseinu apsaimniekošanas plāni.

ELLE ir palīdzējusi dažādām institūcijām ŪD ieviešanā un piedalījusies vairākos starptautiskos ūdenssaimniecības attīstības projektos. Mūsu ekspertiem ir padziļinātas normatīvo aktu zināšanas un praktiska pieredze ūdens aizsardzības pasākumu izstrādē. ELLE eksperti palīdzēja sagatavot Igaunijas upju baseinu pārvaldības plānus un plūdu riska pārvaldības plānus laika posmam no 2015. līdz 2021. gadam, kā arī ir atbalstījuši upju baseinu pārvaldības sistēmas ieviešanu ārpus Baltijas valstu robežām.

Mūsu pieredze un kompetences ūdens apsaimniekošanas nozarē ietver:

 • upju baseinu apsaimniekošanas plānu un saistīto pasākumu programmu sagatavošana;
 • plūdu riska novērtēšana un plūdu riska pārvaldības plānu sagatavošana;
 • ūdens kvalitātes novērtēšana;
 • ūdenstilpņu noslodzes analīze;
 • ūdens aizsardzības pasākumu rentabilitātes novērtējums;
 • ūdens monitoringa programmas izstrāde;
 • kapacitātes palielināšana un apmācības ūdens apsaimniekošanas nozarē;
 • palīdzība ES direktīvu juridisko prasību transponēšanā;
 • informatīvo materiālu sagatavošana un sabiedrības līdzdalība;
 • atbilstības novērtēšana.

 

 

Civilās aizsardzības plāni

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums paredz šādus civilās aizsardzības plānošanas dokumentus:

 • Valsts civilās aizsardzības plāns
 • Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns 
 • Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāns
 • Objekta civilās aizsardzības plāns.

ELLE palīdz sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un izveidot civilās aizsardzības sistēmu atbilstoši 2017. gada 7. novembra MK noteikumu Nr. 658 vai 2016. gada 1. marta MK noteikumu Nr. 131 prasībām. Paaugstinātas bīstamības objektiem tiek ņemtas vērā arī 2017. gada 19. septembra MK noteikumu Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasības. 

 • Atbilstoši normatīvo aktu prasībām ELLE sagatavo un noformē:
  • Civilās aizsardzības plānus 
  • Rīcības plānus dažādu avāriju gadījumos
  • Evakuācijas plānus
  • Apziņošanas shēmas u.c.
 • ELLE konstultē par nepieciešamajiem uzlabojumiem un iespējām uzlabot civilās aizsardzības sistēmu
 • izstrādātos dokumentus ELLE saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
 • ELLE modelē iespējamo avāriju seku izplatību gan telpās, gan ārpus tām
 • ELLE veic darbinieku apmācību par civilās aizsardzības jautājumiem
 • ELLE organizē praktiskās un teorētiskās civilās aizsardzības mācības.

 

Iespējama arī Civilās aizsardzības sistēmas uzturēšana, kas saistīta ar periodisku dokumentācijas aktualizēšanu un darbinieku informēšanu par izmaiņām civilās aizsardzības jomā.

 

Teritorijas attīstības plānošana

Katrai pašvaldībai ir nepieciešams teritorijas plānojums, kas ir viens no tās nozīmīgākajiem dokumentiem. Teritorijas plānojumā, ņemot vērā pašvaldības administratīvās teritorijas esošos zemes izmantošanas veidus un tos ietekmējošos faktorus, tiek noteikta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. Ilgtspējīgs teritorijas plānojums, kurā ņemtas vērā gan vides, gan sociālekonomiskās intereses, veicina pašvaldības teritorijas attīstību un investīciju piesaisti.

Mūsdienās teritorijas plānojuma izstrādē plaši tiek izmantotas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS), kas ievērojami uzlabo plānošanas iespējas un kvalitāti. Kopš 2002. gada ELLE speciālisti ir piedalījušies vairāku teritorijas plānojumu un citu ar teritorijas attīstību saistīto plānošanas dokumentu izstrādē.

 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Lai novērtētu valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai, kā arī nodrošinātu sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu plānošanas dokumenta izstrādāšanas procesā, tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). Prasība par SIVN veikšanu ir stājusies spēkā no 2004. gada marta. Pamatdokuments, kurš tiek sagatavots SIVN ietvaros ir Vides pārskats, kas var būt atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai citā plānošanas dokumentā. Vides pārskatu var sagatavot arī kā atsevišķu dokumentu, kurā novērtē attiecīgā plānošanas dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi.

Kopš 2004. gada uzņēmuma speciālisti ir iesaistījušies SIVN sagatavošanā gan valsts līmeņa politikas plānošanas dokumentiem, gan dažādu pilsētu, novadu, pagastu un rajonu attīstības programmām, teritorijas plānojumiem un detaļplānojumiem. ELLE sagatavo Vides pārskatus, kā arī nodrošina to sabiedriskās apspriešanas organizēšanu.

 

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group