Pārvaldības sistēmas un auditi

Kvalitātes pārvaldības sistēmas

ELLE piedāvā kvalitātes vadības (ISO 9001) izveides, uzturēšanas un pilnveides konsultatīvos pakalpojumus. Vadības sistēmas ir mūsdienīgs uzņēmumu un organizāciju pārvaldības rīks, kas palīdz saliedēt un motivēt darbiniekus vienotu mērķu un uzstādījumu sasniegšanā. ELLE vadošo konsultantu pieredze ļauj piedāvāt mūsu klientiem vispiemērotāko vadības sistēmas modeli un efektīvāko procesu vadību.

Vadības sistēmu uzturēšana ir ne mazāk nozīmīgs darbs par sistēmu izveidi.  Tipisks klupšanas akmens vadības sistēmu darbībā ir vāja iekšējā komunikācija. Darbiniekiem ir pateikts, bet nav izskaidrots, ko no viņiem sagaida. Liels, bet nepietiekami izmantots potenciāls vadības sistēmu efektivitātes nodrošināšanā slēpjas “līderībā”. Līderība ir atbildības un iniciatīvas uzņemšanās visos vadības līmeņos. Sistēmu uzturēšanā mēs piedāvājam visu līmeņu darbinieku apmācības par vadības sistēmas jautājumiem, periodisku sistēmas darbības efektivitātes novērtēšanu un iekšējo auditu veikšanu. 

Jebkura vadības sistēma ir regulāri jāatjaunina un jāuzlabo, lai tā funkcionētu efektīvi. ELLE speciālistu pieredze uzņēmumiem nodrošina, ka veicot uzturēšanas vai pilnveides konsultatīvos pakalpojumus - vadības sistēmām nepieciešamie uzlabojumi vienmēr tiek veikti regulāri.

 

Vides pārvaldības sistēmas (ISO 14001, EMAS)

ELLE speciālisti palīdz uzņēmumiem vides pārvaldes sistēmu izveidē atbilstoši ISO 14001 standarta vai Eiropas Savienības Eko-pārvaldes un audita shēmas (EMAS) prasībām, kā arī integrētas kvalitātes un vides vadības sistēmas izveidē. Klientiem tiek sniegts atbalsts arī tādu atsevišķu vides pārvaldes sistēmas elementu ieviešanā, kā vides pārskatu sagatavošana, personāla apmācība un iekšējā audita veikšana.

Kopš 1999. gada ELLE sadarbojas ar Bureau Veritas Certification, kas ir pasaulē labi pazīstama sertifikācijas organizācija. Uzņēmuma speciālisti ir beiguši IRCA reģistrētos vides pārvaldības sistēmu auditoru kursus un piedalījušies vairāk kā 100 auditos dažādos Latvijas uzņēmumos.

 

Vides auditi

ELLE ir vairāk nekā 10 gadu pieredze dažādu vides (t.sk., auditi atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām), veselības un drošības auditu veikšanā dažādos Baltijas valstu un ārvalstu uzņēmumos (kopumā vairāk nekā 100 auditi) un vairāk nekā 10 gadu pieredze, veicot risku un ietekmes uz vidi novērtējumus dažādām darbībām.  

ELLE speciālistiem ir vispusīgas zināšanas par administratīvajām un normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības, darba veselības un drošības jomā, kā arī daudzu gadu pieredze, kas ļauj efektīvi izvērtēt potenciālās problēmsituācijas vides un darba aizsardzības jomās gan plānotajos projektos, gan esošajos uzņēmumos un būvēs dažādos sektoros (rūpniecība, biroja ēkas u.t.t.).

Speciālisti ir strādājuši ar tādiem starptautiskiem uzņēmumiem kā ERM (Polijas, Apvienotās Karalistes, Vācijas un Zviedrijas filiāles), Ramboll, SWECO, Pöyry u.c. Mūsu speciālisti labi pārzina gan 1. (dokumentu izvērtējums un klātienes vizīte), gan 2. (analīzes un praktiskie darbi) posma auditu ietvarus, kā arī ELLE ir cieša sadarbība ar laboratorijām un dažādu jomu ekspertiem (inženieri, ģeologi, hidrologi u.c.), nosedzot visus būtiskākos vides audita aspektus. Ņemot vērā laika ierobežojumus, ELLE eksperti ar savu pieredzi un organizatoriskajām prasmēm ir spējīgi izpildīt darbus kvalitatīvi un īsos termiņos.

 

Darba aizsardzības sistēmas

ELLE piedāvā ieviest arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši standarta ISO 45001:2018 prasībām. 

Arodveselības un darba drošības pārvaldes sistēmas ieviešana nodrošina minimālo normatīvo aktu prasību ievērošanu un sistemātiski plāno darbību, organizē un uzrauga darba aizsardzības jomas mērķu sasniegšanu.

Pārdomāta un efektīva arodveselības un darba drošības pārvaldība:

 • uzlabo darbinieku darba apstākļus
 • palielina darbinieku atbildību un apziņu par lomu kopējā uzņēmuma darbības nodrošināšanā
 • samazina negadījumu un nelaimes gadījumu skaitu
 • palielina normatīvo aktu prasību apzināšanas un izpildes efektivitāti
 • uzlabo uzņēmuma attiecības ar sabiedrību un valsts institūcijām
 • uzlabo uzņēmuma tēlu klientiem un sadarbības partneriem. 

ISO 45001:2018 aizstāj iepriekš izmantoto OHSAS 18001:2007 standartu. Jaunais standarts ir izstrādāts ievērojot kopējos ISO pārvaldības sistēmu standartu principus, kas dot iespēju, ievērojot vienotus principus, šo sistēmu integrēt kopējā uzņēmuma pārvaldības sistēmā. 

Sertifikāts S2-424

 

Nefinanšu ziņošana un SEG audits

Atbildot uz mūsdienu izaicinājumiem Eiropas Savienības Zaļā kursa kontekstā, pašlaik Eiropas Savienībā tiek īpaši veicināta privāto ieguldījumu novirzīšana pārejai uz klimatneitrālu un videi draudzīgu ekonomiku. Šis process iekļauj jaunas prasības uzņēmumiem ziņot par savas uzņēmējdarbības ietekmi uz klimatu un vidi, kā arī par klimata pārmaiņu ietekmi uz uzņēmējdarbību.

Mūsu ekspertiem ir daudzu gadu pieredze korporatīvās ilgtspējas un atbildības jautājumos, ieskaitot:

 • SEG emisiju aprēķināšanā visā uzņēmuma vērtību ķēdē, 1., 2., 3. līmeņa (ietvara/pakāpes, “Scope 1, 2, 3”) emisiju aprēķināšana,
 • produktu un pakalpojumu dzīves cikla analīzē,
 • nefinanšu ziņošanā,
 • vides, sociālās un uzņēmuma pārvaldības jautājumos (Environmental, social and corporate governance, ESG), t.sk., atskaišu sagatavošanā;
 • konsultāciju sniegšanā ES taksonomijas jautājumos;
 • vides auditos.

Kā viens no biedrības “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) dibinātājiem un aktīviem biedriem ELLE jau kopš 2011. gada strādā, lai stiprinātu valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību, paaugstinot tās izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību, kā arī sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Ja Jūs interesē kāds no augstākminētajiem jautājumiem vai vēlaties iegūt vairāk informācijas par sava uzņēmuma iespējām, sazinieties ar mūsu konsultanti Jūliju Doktorovu, rakstot uz julija[at]environment.lv vai zvanot uz 67242411

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group