Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrāde

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija, Gaujas Nacionālais parks ir dibināts 1973. gadā, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības. Kopš 2004. gada parks, kas atrodas Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novados, ir iekļauts ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā – Natura 2000.

No 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment’’ izstrādā Gaujas Nacionālam parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12-15 gadiem. Uzsākot dabas aizsardzības plāna izstrādi tika organizētas divas informatīvās sanāksmes: 2020. gada 11. februārī plkst. 17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā un 13. februārī plkst. 17.00 Straupes pagasta “Tautas namā’’.

Informatīvās sanāksmes laikā tika sniegta informāija par parka izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. Klātesošie tika informēti arī par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās.

Plāna izstrādātāji aicina sniegt priekšlikumus par turpmāko Gaujas Nacionālā parka attīstības vīziju un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem ne vien sanāksmē, bet arī rakstiski, adresējot tos SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment” līdz 2020. gada 15. martam (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 vai gauja[@]environment.lv. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 28010505 darba dienās plkst. 10.00 – 16.00.

Sanāksmju materiālus skat. zemāk.

Sanāksme Siguldas pagasta Kultūras namā

(Zinātnes iela 7B, Siguldas pagasts, Siguldas novads)

Sanāksmes darba kārtība - šeit.

Sanāksmes protokols

Sanāksmes prezentācijas:

1. Dabas aizsardzības plāna izstrādes nepieciešamība. Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore

2. Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijā un pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ). Lauku atbalsta dienests.

3. Dabas aizsardzības plāns un meža apsaimniekošanas plāni. Rolands, Auziņš, Ilze Strauta, Vidzemes reģionālā administrācija

4. Gaujas Nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna izstrādes process. Lūcija Kursīte

Sanāksme Straupes pagasta “Tautas namā’’

(Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads).

Sanāksmes darba kārtība - šeit.

Sanāksmes protokols

Sanāksmes prezentācijas:

1. GNP un tā vērtības, dabas un cilvēka mijiedarbība. Kāpēc nepieciešams dabas aizsardzības plāns, izstrādes procedūra GNP un tā vērtības, dabas un cilvēka mijiedarbība.  Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji Rolands Auziņš un Ilze Urtāne

2. Informācija par pieteikšanos Kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām un bioloģiski vērtīgiem zālājiem (BDUZ). LAD pārstāve Zenta Špate

3. Informācija par Mežu apsaimniekošanas plāniem. Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi saistībā ar dabas vērtību apzināšanu, plāna izstrādi. DAP pārstāve Ilze Strauta

4. Dabas aizsardzības plāna izstrādes termiņi, iesaistītie eksperti, kas tiks pētīts. Lūcija Kursīte

Plāna izstrādes aktualitātes atrodamas arī interneta vietnē www.daba.gov.lv, www.skaitamdabu.gov.lv vai sava novada mājas lapā.

SIA ELLE
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ