GNP dabas aizsardzības plāna 6. (noslēdzošā) Konsultatīvās grupa

2022. gada 12. decembrī plkst. 11.00 notiks Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes 6. (noslēdzošā) Konsultatīvās grupas sanāksme.

Sanāksme norisināsies klātienē Krimuldas Tautas namā (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144).

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji informēs par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, saņemtajiem atzinumiem no pašvaldībām, veiktajām izmaiņām gan plānā, gan funkcionālā zonējuma un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu priekšlikumā, kā arī sniegs informāciju par turpmāko plāna izstrādes gaitu.

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian& Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.  

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.

Dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana

Sākot no 2022. gada 23. augusta norisinās Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskus priekšlikumus izstrādātājam var sūtīt līdz 2022. gada 26. septembrim uz pasta adresi Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu gauja@environment.lv

Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. gadā, ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā, atrodas Cēsu, Saulkrastu, Siguldas un Valmieras novados. 2004. gadā Gaujas Nacionālais parks iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 kā C kategorijas teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika:

 • 6. septembrī plkst. 12.00 Krimuldas Tautas namā (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads);
 • 6. septembrī plkst. 17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā (Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas novads);
 • 7. septembrī plkst. 12.00 Līgatnes Kultūras centrā (Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads);
 • 7. septembrī plkst. 17.00 Priekuļu vidusskolā (Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads)
 • 8. septembrī plkst. 12.00 Raiskuma pagasta tautas namā "Auciemmuiža" (Auciems, Raiskuma pag., Cēsu novads)
 • 8. septembrī plkst. 17.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā (Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads).

Ir pieejams sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laikā sniegto prezentāciju ieraksts - skat. zemāk.

1. Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un sabiedrības iesaiste – Rolands Auziņš, Dabas aizsardzības pārvalde. Līdz 11. minūtei;

2. Kā Gaujas nacionālo parku redz iedzīvotāji un ceļotāji (aptaujas rezultāti)? – Andris Klepers, tūrisma eksperts. 0:11-0:33

3. Plāna saturs, veiktās izpētes, priekšlikumi GNP apsaimniekošanai un zonējumam – Gatis Eriņš, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.” 0:33-1:15

Sanāksmju prezentācijas pieejamas zemāk:

Sanāksmju darba kārtība

Dabas aizsardzības plāna izstrādes process un sabiedrības iesaiste (DAP)

Soc-ekonomiskās aptaujas rezultāti, tūrisms, atpūta

Dabas aizsardzības plāna izstrāde (SIA ELLE)

Sanāksmju protokoli:

Pārskats par saņemtajiem  komentāriem

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2023. līdz 2035. gadam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laikā klātesošie tika iepazīstināti ar Gaujas Nacionālā parka izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai, teritorijas funkcionālajam zonējumam, kā arī piedāvāto individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu. Katrs interesents varēja izvēlēties sev piemērotāko sanāksmes vietu, jo sabiedriskās apspriešanas sanāksmes visās norises vietās bija plānotas identiskas.

Dažādas atbildes uz jautājumiem par dabas aizsardzības plāna izstrādi ir pieejamas šeit: https://environment.lv/lv/gnp#biezak-uzdotie-jautajumi

Ar dabas aizsardzības plāna drukāto versiju no 2022. gada 23. augusta varēs iepazīties:

 • Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads) darba laikā;
 • Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētas valsts uz pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads) darba laikā;
 • Lojas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (“Jēņi”, Sējas pagasts, Saulkrastu novads) darba laikā;
 • Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads) darba laikā;
 • Valmieras klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads) darba laikā;
 • Vaidavas pagasta bibliotēkā (Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads) darba laikā;
 • Sanāksmes norises vietā;

Ar dabas aizsardzības plāna elektronisko versiju no 23. augusta varēs iepazīties:

 • dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (skat. zemāk);
 • pašvaldību mājas lapās.

Zemes īpašnieku ērtībai ir pieejama online karte https://saite.lv/QPg , kurā ievadot savu kadastra numuru iespējams pārliecināties,  kurā zonā īpašums atrodas šobrīd un kurā zonā atradīsies pēc  piedāvātā zonējuma priekšlikuma.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrāde Gaujas Nacionālajam parkam īstenota Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1./16/I/001 ietvaros.

Dabas aizsardzības plāna I sējums. Kopsavilkums un aizsargājamās teritorijas novērtējums.

Dabas aizsardzības plāna II sējums. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošana.

Gaujas nacionālā parka likuma tabula

Gaujas nacionālā parka individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu tabula

Pielikumi:

1. pielikums. Plāna izstrādes dokumentācija

2. pielikums. Normatīvie akti, kas attiecas uz Gaujas Nacionālā parka teritoriju

3. pielikums. Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu saraksts

4. pielikums. Kultūrvēstures pieminekļu saraksts

5. pielikums. Gaujas Nacionālā parka teritorijas ģeoloģijas un ģeormofoloģijas raksturojums

6. pielikums. Gaujas Nacionālā parka apmeklētāju plūsmas analīze

7. pielikums. Derīgo izrakteņu ieguves apjomi

8. pielikums. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu saraksts

9. pielikums. Detalizēta Gaujas Nacionālā parka dabas vērtību karte

10.pielikums. Īpaši aizsargājamo ķērpju sugu saraksts

11.pielikums. Īpaši aizsargājamo sūnu sugu saraksts

12.pielikums. Īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu saraksts

13. pielikums. Gaujas Nacionālā parka detalizēta tūrisma karte

14. pielikums. Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2004. – 2013. gadam paredzētie apsaimniekošanas pasākumi un to izvērtējums

15. pielikums Susināšanas un vēsturiskās kūdras ieguves ietekmēto purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas iespēju izvērtējums

16. pielikums. Perspektīvo Gaujas Nacionālā parka paplašinājumu teritorijas un to funkcionālā zonējuma priekšlikums

17. pielikums. Zinātniskais pamatojums paplašinājumiem

18. pielikums. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas teorētiskais pamatojums

19. pielikums. Īpaši aizsargājamo putnu sugu saraksts

20. pielikums. Informācija par meža ciršu platībām

21. pielikums. Gaujas Nacionālā parka funkcionālā zonējuma priekšlikums

22. pielikums. Valsts aizsargāto kultūras pieminekļu apraksti Gaujas Nacionālajā parkā

23. pielikums. Pārskats par Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošo meliorācijas sistēmu

24. pielikums. Hidroloģisko izmaiņu ietekmē degradēto zālāju kompleksu hidroloģiskā režīma novērtējums

25. pielikums. Gaujas Nacionālā parka detalizēta apsaimniekošanas pasākumu karte

26. pielikums. Gaujas Nacionālā parka sociālekonomiskais izvērtējums

27. pielikums. Plāna izstrādē iesaistīto ekspertu atzinumi

28. pielikums. Esošās tūrisma infrastruktūras izvērtējums

 

Dabas aizsardzības plāna 5. Konsultatīvās grupas sanāksme

2022. gada 15. augustā plkst. 11.00 notika Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes 5. Konsultatīvās grupas sanāksme.

Sanāksme norisinājās klātienē Raiskuma pagasta tautas namā "Auciemmuiža", Auciemā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā.

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji informēja par veiktajām izmaiņām funkcionālā zonējuma un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu priekšlikumā, kā arī sniedza informāciju par turpmāko plāna izstrādes gaitu. 

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian& Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.  

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.

Dabas aizsardzības plāna 4. Konsultatīvās grupas sanāksme

2022. gada 12. jūlijā plkst. 10.00 notika Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes 4. Konsultatīvās grupas sanāksme.

Sanāksme norisinājās klātienē Krimuldas Tautas namā (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144).

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji informēja par paveiktajiem darbiem, izstrādāto funkcionālā zonējuma un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu priekšlikumu, kā arī par turpmāko plāna izstrādes gaitu. 

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian& Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.  

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.

Aicinām tikties ar GNP dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem

Šobrīd notiek aktīvs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes process, kas noslēgsies 2023. gada janvārī. Lai nodrošinātu iespēju Gaujas Nacionālā parka zemes īpašniekiem un valdītājiem individuāli uzdot sev interesējošos jautājumus dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem, aicinām apmeklēt izbraukuma sesijas pašvaldībās.

Tikšanās ar zemes īpašniekiem/valdītājiem tiek plānotas:

 • 25. maijā no 10.00 līdz 12.30 Krimuldas Tautas namā (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
 • 25. maijā no 14.00 līdz 16.30 Siguldas pagasta Kultūras namā (Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150);
 • 26. maijā no 10.00 līdz 12.30 Līgatnes Kultūras centrā (Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110);
 • 26. maijā no 14.00 līdz 16.30 Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes administrācijas ēkā, sapulču telpā (Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126)
 • 31. maijā no 10.00 līdz 12.00 Raiskuma pagasta tautas namā "Auciemmuiža" (Auciems, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146)
 • 31. maijā no 14.00 līdz 16.30 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā (Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, LV-4228).

Izbraukuma sesiju laikā Gaujas Nacionālā parka zemes īpašnieki un valdītāji aicināti dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem uzdot individuālus jautājumus, piemēram, par izmaiņām konkrētajā zemes īpašumā, kā arī sniegt ierosinājumus un priekšlikumus.

Lūgums katram zemes īpašniekam / valdītājam izvēlēties sev ērtāko vietu, datumu un laiku jautājumu uzdošanai. Produktīvākam jautājumu uzdošanas procesam, aicinām iepriekš sagatavot savu zemes īpašuma kadastra numuru un pārdomāt, ko tieši vēlaties pajautāt vai kāda veida priekšlikumus vēlaties sniegt. Izbraukumu sesijas plānotas kā individuālu jautājumu uzdošanas iespēja!

Priekšlikumus par turpmākajām vēlamajām darbībām savā īpašumā Gaujas Nacionālajā parkā, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem iespējams sniegt ne tikai izbraukuma sesiju laikā, bet arī rakstiski, adresējot tos SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment” (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, vai gauja@environment.lv). Vienkāršota priekšlikumu sniegšanas veidlapa ir pieejama šeit:

Veidlapa GNP.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 28010505 darba dienās plkst. 10.00 – 16.00.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12-15 gadiem līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniegti priekšlikumi tās apsaimniekošanai un aizsardzībai. 2022. gada augustā tiek plānots uzsākt Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, par ko būs pieejama plašāka informācija pašvaldību mājas lapās un laikrakstos. Sīkāka informācija par Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu un jaunumiem pieejama arī plāna izstrādātāja interneta vietnē: https://environment.lv/lv/gnp

Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. gadā, ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā. To par savu ceļojuma galamērķi ik gadu izraugās daudzi tūkstoši ceļotāju. Nacionālā parka teritorija izveidota, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, gan dabas aizsardzības funkcijas. Ap 92 tūkstošus ha plašajā teritorijā ietilpst Cēsu, Saulkrastu, Siguldas un Valmieras novads.

Plāna izstrāde notiek dabas skaitīšanas jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) atbalstu.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrāde

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija, Gaujas Nacionālais parks ir dibināts 1973. gadā, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības. Kopš 2004. gada parks, kas atrodas Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novados, ir iekļauts ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā – Natura 2000.

No 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment’’ izstrādā Gaujas Nacionālam parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12-15 gadiem. Uzsākot dabas aizsardzības plāna izstrādi tika organizētas divas informatīvās sanāksmes: 2020. gada 11. februārī plkst. 17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā un 13. februārī plkst. 17.00 Straupes pagasta “Tautas namā’’.

Informatīvās sanāksmes laikā tika sniegta informācija par parka izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. Klātesošie tika informēti arī par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās.

Plāna izstrādātāji aicina sniegt priekšlikumus par turpmāko Gaujas Nacionālā parka attīstības vīziju un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem ne vien sanāksmē, bet arī rakstiski, adresējot tos SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment” līdz 2020. gada 15. martam (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 vai gauja[@]environment.lv. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 28010505 darba dienās plkst. 10.00 – 16.00.

Sanāksmju materiālus skat. zemāk.

Sanāksme Siguldas pagasta Kultūras namā

(Zinātnes iela 7B, Siguldas pagasts, Siguldas novads)

Sanāksmes darba kārtība - šeit.

Sanāksmes protokols

Sanāksmes prezentācijas:

1. Dabas aizsardzības plāna izstrādes nepieciešamība. Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore

2. Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijā un pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ). Lauku atbalsta dienests.

3. Dabas aizsardzības plāns un meža apsaimniekošanas plāni. Rolands, Auziņš, Ilze Strauta, Vidzemes reģionālā administrācija

4. Gaujas Nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna izstrādes process. Lūcija Kursīte

Sanāksme Straupes pagasta “Tautas namā’’

(Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads).

Sanāksmes darba kārtība - šeit.

Sanāksmes protokols

Sanāksmes prezentācijas:

1. GNP un tā vērtības, dabas un cilvēka mijiedarbība. Kāpēc nepieciešams dabas aizsardzības plāns, izstrādes procedūra GNP un tā vērtības, dabas un cilvēka mijiedarbība.  Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji Rolands Auziņš un Ilze Urtāne

2. Informācija par pieteikšanos Kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām un bioloģiski vērtīgiem zālājiem (BDUZ). LAD pārstāve Zenta Špate

3. Informācija par Mežu apsaimniekošanas plāniem. Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi saistībā ar dabas vērtību apzināšanu, plāna izstrādi. DAP pārstāve Ilze Strauta

4. Dabas aizsardzības plāna izstrādes termiņi, iesaistītie eksperti, kas tiks pētīts. Lūcija Kursīte

Plāna izstrādes aktualitātes atrodamas arī interneta vietnē www.daba.gov.lv, www.skaitamdabu.gov.lv vai sava novada mājas lapā.

3. Uzraudzības grupas sanāksme

2022. gada 5. aprīlī plkst. 10.00 notika Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes 3. Uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksme notika attālināti.

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji informēja par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem.

Sanāksmes protokolu skat. šeit.

Sanāksmes laikā tērzētāvā uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem - skat. šeit.

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. 

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.

Atskats uz pasākumiem “Dabā ar ekspertu”

Šī gada augustā un septembrī aicinājām apmeklēt pasākumus “Dabā ar ekspertu”, kas notika Gaujas Nacionālā parka (GNP) dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros.

Augusta noslēgumā devāmies pētīt saldūdens ekosistēmas, ar kurām mūs iepazīstināja saldūdens dzīvotņu eksperte Laura Grīnberga, savukārt pie Āraišu ezerpils notika zālāju dzīvotņu ekspertes Maijas Mednes vadītais pasākums par dabiskajiem zālājiem.

Septembra sākumā atsegumu dzīvotņu ekspertes Ilze Kukāres vadībā pētījām iežu atsegumus Sarkano klinšu apkārtnē, savukārt purvu un mežu dzīvotņu eksperts Gatis Eriņš iepazīstināja ar GNP sastopamajām purvu dzīvotnēm Sudas purva apkārtnē, kā arī mežu dzīvotnēm Rieviņu apkārtnē.

Pasākums Dabā ar ekspertu // Saldūdens ekosistēmas 2021. gada 25. Augustā (Foto: D. Kalēja).

Pasākums Dabā ar ekspertu // Zālāju dzīvotnes 2021. gada 26. Augustā (Foto: D. Kalēja).

Katrs pasākums norisinājās kā 2 stundu garš pārgājiens un objektu apmeklējums eksperta pavadībā. Izzinošās pastaigas laikā bija iespēja iegūt informāciju par konkrēto dzīvotņu grupu un to ietekmējošajiem faktoriem GNP. Visiem klātesošajiem bija iespēja izvaicāt ekspertus par sev aktuālām tēmām, kas galvenokārt bija saistītas ar konkrētās dzīvotņu grupas apsaimniekošanas pasākumiem un šo pasākumu labvēlīgu vai nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvotnēm.

GNP dabas aizsardzības plāna 2. uzraudzības grupas sanāksme

2021. gada 30. septembrī attālināti notika Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. Uzraudzības grupas sanāksme.

Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji informēja par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem. Pēc sanāksmes tika sagatavots sanāksmes protokols.

2. Uzraudzības grupas sanāksmes protokols

 

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian& Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.

 

 

Aicinām apmeklēt pasākumus “Dabā ar ekspertu”

Gaujas Nacionālā parka (GNP) dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros aicinām apmeklēt pasākumus “Dabā ar ekspertu”. Pasākumu laikā būs iespēja doties dabā kopā ar dzīvotņu ekspertiem, lai iegūtu papildus informāciju un uzdotu neskaidros jautājumus, kas skar dažādas dzīvotņu grupas – saldūdens ekosistēmas, iežu atsegumus, zālājus, purvus un mežus.

“Dabā ar ekspertu” norises laiks, vieta un tēma:

 • Saldūdens ekosistēmas – trešdienā, 2021. gada 25. augustā plkst. 11.00 Strīķupes Kalēju alas apkārtnē. Pasākumu vadīs saldūdens dzīvotņu eksperte Laura Grīnberga.
 • Zālāju dzīvotnes – ceturtdienā, 2021. gada 26. augustā plkst. 11.00 Āraišu ezerpils apkārtnē. Pasākumu vadīs zālāju dzīvotņu eksperte Maija Medne.
 • Iežu atsegumi – otrdienā, 2021. gada 7. septembrī plkst. 11.00 Sarkano klinšu apkārtnē. Pasākumu vadīs alu un atsegumu dzīvotņu eksperte Ilze Kukāre.
 • Purvu dzīvotnes – ceturtdienā, 2021. gada 9. septembrī plkst.11.00 Sudas purva apkārtnē. Pasākumu vadīs purvu un mežu dzīvotņu eksperts Gatis Eriņš.
 • Mežu dzīvotnes – ceturtdienā, 2021. gada 16. septembrī plkst. 11.00, pasākuma norises vieta tiks precizēta. Pasākumu vadīs mežu dzīvotņu eksperts Gatis Eriņš.

Pasākumu norise plānota kā 2 stundu garš pārgājiens un objektu apmeklējums eksperta pavadībā. Izzinošās pastaigas laikā būs iespēja iegūt informāciju par konkrēto dzīvotņu grupu un to ietekmējošos faktorus GNP, kā arī apspriest interesējošos jautājumus un tēmas.

Reģistrēšanās uz pasākumiem:

Lai visiem pasākumu apmeklētājiem būtu iespēja dzirdēt eksperta stāstījumu, dalībnieku skaits uz tiem ir ierobežots. Tādēļ aicinām pieteikties savlaicīgi, aizpildot pieteikšanās formu. Tiklīdz visas vietas uz konkrētu pasākumu tiks aizpildītas, reģistrēšanās tiks slēgta.

Publisko pasākumu apmeklējuma noteikumi šobrīd paredz, ka šajā pasākumā var piedalīties tikai apmeklētāji, kuri ir vakcinēti pret Covid-19, kuri ir pārslimojuši Covid-19 vai kuri ir ieguvuši negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Ierodoties uz pārgājienu apmeklētājiem būs jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un Covid-19 sertifikāts, vai pirms pasākuma veikts Covid-19 tests, uzrādot šī testa atbilstošu digitālo sertifikātu.

GNP dabas aizsardzības plāna 1. uzraudzības grupas sanāksme

2020. gada 8. decembrī attālināti notika Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. Uzraudzības grupas sanāksme.

Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji informēja par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem. Pēc sanāksmes tika sagatavots sanāksmes protokols.

Pirmās uzraudzības grupas sanāksmes protokols

Sanāksmes protokola pielikums

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian& Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Plāna izstrādes process

Kas ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas?

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas dabas platības, kurās ir sastopamas īpašas dabas vērtības un kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Pavisam Latvijā ir 683 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, t.sk., nacionālie parki, dabas rezervāti, dabas parki, dabas liegumi u.c. Gaujas Nacionālais parks ir viens no četriem Latvijas nacionālajiem parkiem, kurā, līdz ar dabas vērtībām, ir sastopamas īpašas ainavas un kultūrvēsturiskais mantojums.

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas tiek veidotas ar mērķi saglabāt retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dižkokus u.c.

 

Kādēļ nepieciešams dabas aizsardzības plāns? 

Ar dabas aizsardzības plāna palīdzību tiek meklēti labākie scenāriji, lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citu iesaistīto pušu intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Lai to varētu izdarīt, dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tiks noteikti dabas aizsardzības mērķi – tieši kur un kādas dabas vērtības būtu sargājamas, tiks analizēti faktori, kas nosaka dabas vērtību apdraudējumu, kā arī meklēti atbilstošākie veidi, kā mazināt to ietekmi.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts laika posmam no 2023. līdz 2035. gadam, un to apstiprinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

 

Ko šis dokuments noteiks?

Dabas aizsardzības plāns noteiks nepieciešamos un labākos apsaimniekošanas pasākumus Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Plānā tiks noteikti tādi apsaimniekošanas pasākumi, kas pēc iespējas ļaus saglabāt šajā teritorijā sastopamās dabas vērtības ilgtermiņā.

 

Kas nodrošinās un kontrolēs dokumenta noteikumu ievērošanu?

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, bet izstrādes procesa uzraudzību veic Dabas aizsardzības pārvalde. Līdz ar to Dabas aizsardzības pārvalde arī kontrolēs visu noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu plāna izstrādes procesā.

 

Kāpēc SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” izstrādā Gaujas Nacionāla parka dabas aizsardzības plānu? Kāda ir Dabas aizsardzības pārvaldes loma šī plāna izveidē?

Lai izstrādātu dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam, Dabas aizsardzības pārvalde 2019. gada sākumā izsludināja iepirkumu. Vides konsultāciju uzņēmums SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” iepirkuma rezultātā saņēma tiesības izstrādāt dabas aizsardzības plānu. Dabas aizsardzības pārvalde ir šī dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītāja un plāna izstrādes uzraudzītāja.

 

Kādi speciālisti tiek iesaistīti Gaujas NP dabas aizsardzības plāna izstrādē? Kāda ir ekspertu kvalifikācija?

Lai izvērtētu Gaujas Nacionālajā parkā sastopamās dabas vērtības un teritorijā notiekošos sociāli – ekonomiskos procesus, kā arī meklētu labākos risinājumus dabas vērtību apsaimniekošanai, plāna izstrādē tiek piesaistīti sertificēti sugu ((1) vaskulāro augu, (2) sūnu,  (3) ķērpju, (4) putnu, (5) abinieku un rāpuļu, (6) bezmugurkaulnieku, (7) zīdītāju, (8) zivju) un biotopu ((1) mežu un virsāju, (2) purvu, (3) zālāju, (4) alu un iežu atsegumu, (5)saldūdens biotopu) eksperti, kā arī ģeologs, ainavu, tūrisma un kultūrvēstures eksperts, kartogrāfi, hidrologs un komunikāciju eksperts.

 

Kas mainīsies, kad izstrādās jaunu dabas aizsardzības plānu?

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tiks aktualizēta informācija par teritorijā sastopamajām dabas vērtībām – tieši kur un kādas vērtības ir saglabājušas. Atbilstoši tām tiks izstrādāti ierosinājumi apsaimniekošanas pasākumiem un priekšlikumi zonējuma robežu pārskatīšanai. Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā tiks arī sniegti ieteikumi izmaiņām Gaujas Nacionālā parka likumā un individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.

 

Kāds ir projekta statuss? Kad būs pabeigts Gaujas Nacionālā jaunais dabas aizsardzības plāns? Kur var iepazīties ar jauno zonējumu un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem?

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tika uzsākta 2019. gada rudenī. 2021. gadā turpinās ekspertu apsekojumi, kā arī notiks atsevišķu darba grupu sanāksmes, piemēram, ar mežsaimniecības, tūrisma nozares pārstāvjiem, pašvaldību teritorijas plānotājiem, u.c. 2022. gada vasarā tiks rīkota dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana, kuras laikā būs iespējams iepazīties ar priekšlikumiem zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Dabas aizsardzības plāna izstrāde noslēgsies 2023. gada janvārī.

Visām aktualitātēm, kas saistītas ar Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādi, aicinām sekot līdzi dabas plāna izstrādātāju interneta vietnē: https://environment.lv/lv/gnp

 

Līdzdalība: kā varu iesaistīties?

 

Kā sazināties ar Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem

Ar plāna izstrādātājiem ir iespējams sazināties, zvanot uz tālruņa numuru: 28010505 darba dienās plkst. 10.00 – 16.00 vai rakstot uz e-pastu gauja@environment.lv

 

Kādā veidā varu iesniegt priekšlikumus Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādei?

Priekšlikumus daba aizsardzības plāna izstrādei aicinām iesniegt, sazinoties ar plāna izstrādātājiem: zvanot uz tālruņa numuru 28010505 darba dienās plkst. 10.00 – 16.00 vai rakstot uz e-pastu gauja@environment.lv (vēlams iesniegt iesniegumu rakstiski, minot savu zemes īpašuma kadastra numuru).

 

Kā Gaujas Nacionālā parka iedzīvotāji var piedalīties/iesaistīties konstruktīvās diskusijās?

Aicinām Gaujas Nacionālā parka iedzīvotājus un zemju īpašniekus piedalīties plāna izstrādes Uzraudzības grupas sanāksmēs, darba grupās, kā arī sabiedriskajā apspriešanā. Informācija par sanāksmju norisi pieejama dabas aizsardzības plāna izstrādātāju interneta vietnē https://environment.lv/lv/gnp.

 

Vai visiem zemes īpašniekiem ir iespēja iesaistīties dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības procesā?

Gaujas Nacionālā parka zemes īpašnieki var iesaistīties plāna izstrādē, piedaloties Uzraudzības grupas sanāksmēs, atsevišķās darba grupās, kā arī sabiedriskajā apspriešanā. Informācija par sanāksmju norisi pieejama dabas aizsardzības plāna izstrādātāju interneta vietnē https://environment.lv/lv/gnp. Konkrētus priekšlikumus aicinām sniegt iesnieguma veidā, sūtot to uz e – pasta adresi gauja@environment.lv. Lai plāna izstrādātāji korekti saprastu, par kuru teritoriju ir runa, iesniegumā aicinām norādīt arī zemes īpašuma kadastra numuru.

 

Kuras teritorijas tiks apsekotas Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros?

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiek apsekotas mežu, purvu, zālāju, alu un atsegumu, kā arī tekošo un stāvošo saldūdeņu teritorijas, par kuru dabas vērtībām informācija pēdējo 5 gadu laikā nav tikusi atjaunota.  Apsekošanai tiek atlasītas mežu platības, kas sasniegušas noteiktu vecumu. Atlasot apsekošanai zālāju teritorijas, tiek izvērtēta zālāju iepriekšējā apsaimniekošana – tiek atlasītas teritorijas, kas ilgāku laiku apsaimniekotas kā ilggadīgi zālāji, proti, tādas platības, kas nav bijušas uzartas vai nesen ierīkotas kā kultivētu zālāju platības. Kopumā apsekošanai Gaujas Nacionālā parkā teritorijā ir atlasīti vairāk nekā 7’850 ha zālāju platību, 3’860 ha purvu platību, 18’000 ha meža platību un vairāk nekā 830 atsegumu. Gaujas Nacionālā parka teritorijas apsekošana turpināsies līdz 2021. gada oktobrim.

 

Vai dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupā ir iesaistītas pašvaldības? Kas mainīsies pēc administratīvi teritoriālās reformas?

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā notiks konsultācijas ar pašvaldību pārstāvjiem (pašvaldību vadību, teritorijas plānotājiem, ainavu arhitektiem). Pēc administratīvi teritoriālās reformas nav paredzamas būtiskas izmaiņas daba aizsardzības plāna izstrādē.

 

Kāpēc dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem jāsniedz informācija par plānotajiem attīstības pasākumiem un īpašuma apsaimniekošanas iecerēm?

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros eksperti izvērtēs paredzēto attīstības pasākumu un īpašumu apsaimniekošanas ieceru ietekmi uz dabas vērtībām, kultūrvēsturiskajām vērtībām un ainaviskajām vērtībām. Izstrādātāji varēs konceptuāli pateikt, vai plānotā darbība (iecere) ir pieļaujama, kā arī meklēs risinājumus, lai šīs ieceres varētu salāgot ar dabas aizsardzības interesēm

 

 

Kad un kā zemes īpašnieks tiks informēts par viņa īpašumā atrastajiem aizsargājamiem biotopiem vai retajām sugām?

Pēc tam, kad sugu un biotopu eksperti būs apsekojuši konkrētās teritorijas Gaujas Nacionālajā parkā, katram īpašniekam, kura īpašumā tiks konstatēta dabas vērtība, tiks izsūtīta vēstule ar informāciju par konstatēto aizsargājamo biotopu.

Informācija par aizsargājamajam biotopiem un retajām sugām ir pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS (https://ozols.gov.lv/pub), izņemot īpaši apdraudētas sugas, par kurām  informācija ir noteikta kā ierobežotas pieejas informācija.

 

Saturiskais tvērums: kas tiks pētīts un vērtēts?

 

Vai dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks izvērtēta piesārņojuma, piemēram, notekūdeņu un atkritumu, tajā skaitā no tūrisma, ietekme uz Gaujas Nacionālā parka dabas un ainavas vērtībām?

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros piesārņojums tiks izvērtēts kā aizsargājamo vai reto sugu, biotopu un ainavisko vērtību ietekmējošais faktors.

 

Vai Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā tiks izvērtēta tūrisma un sporta ietekme uz dabas vērtībām, kā arī Gaujas Nacionālā parka kā teritorijas nozīmība tūrismam un sportam?

Jā, dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tūrisma jomas eksperts, sadarbojoties ar sugu un biotopu aizsardzības ekspertiem, izvērtēs tūrisma, rekreācijas un sporta pasākumu pašreizējo un paredzamo ietekmi uz dabas vērtībām. Vienlaikus tūrisma eksperts arī vērtēs Gaujas Nacionālā parka nozīmību tūrismam un sportam un sagatavos priekšlikumus ilgtspējīga tūrisma, rekreācijas un sporta attīstībai Gaujas Nacionālajā parkā.

 

Vai Gaujas ūdenstūrisma ietekme tiks izvērtēta?

Jā, dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tūrisma jomas eksperts vērtēs Gaujas ūdenstūrisma ietekmi dažādos aspektos, t.sk., ūdenstūrismam piemērotākās vietas, nepieciešamos tūrisma infrastruktūras uzlabojumus, ūdenstūrisma un zemes īpašnieku konfliktu vietas un informāciju par zemes īpašniekiem nodarītajiem zaudējumiem, kā arī ūdenstūrisma ietekmi uz dabas vidi (piegružojuma radīšana, dabas vērtību bojāšana vai iznīcināšana).

 

Vai Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā tiks izvērtēta lauksaimniecības darbības ietekme uz dabas vērtībām?

Jā, dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks izvērtēta lauksaimniecībā izmantoto platību apsaimniekošanas ietekme uz aizsargājamām vai retām sugām, aizsargājamiem biotopiem, kā arī uz Gaujas Nacionālā parka ainaviskajām vērtībām kopumā.

 

Vai Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā tiks izvērtēta uzņēmējdarbības ietekme un ierobežojumu ietekme uz uzņēmējdarbību?

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks izvērtēta Gaujas Nacionālā parka teritorijā visplašāk pārstāvēto uzņēmējdarbības jomu, piemēram, tūrisma, lauksaimniecības, mežsaimniecības un ieguves rūpniecības, ietekme uz dabas vērtībām, kā arī tiks apzināti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanas ierobežojumi, kas ietekmē šīs uzņēmējdarbības jomas.

 

Kāpēc Gaujas Nacionālajā parkā kalst tik daudz egles?

Egļu kalšana ir novērojama visā Latvijā, kas ir galvenokārt saistīts ar pārmērīgajiem nokrišņiem 2017. gada vasarā un relatīvo sauso 2018. gadu, kā rezultātā ir samazinājusies egļu izturība/vitalitāte/rezistence pret meža kaitēkļu uzbrukumiem. Dažu gadu laikā meža kaitēkļus ierobežojošie organismi (putni un citi kukaiņi), samazinās egļu kaitēkļu daudzumu un egļu kalšana samazināsies. Tomēr jāņem vērā, ka klimata izmaiņu ietekmē aizvien biežāk būs novērojami meža kaitēkļu savairošanās gadi, kad koku bojāeja atkal var pastiprināties.

 

Kāpēc GNP teritorijā mirst oši, ozoli un gobas?

Arī ošu, ozolu un gobu mirstību jau ilgu laiku novēro visā Latvijā. Tā saistīta ar šo koku sugu slimību izraisītāju izplatīšanos ne vien Latvijā, bet arī plašāk Eiropā. Ir testēti dažādi šo slimību apkarošanas un ierobežošanas pasākumi, tomēr joprojām nav atrasti labi paņēmieni, lai pasargātu šos skaistos, ainaviski un kultūrvēsturiski nozīmīgos kokus.

 

Kā aizsardzības plāns ietekmē saimniecisko darbību un saimniekošanu Gaujas Nacionālajā parkā

 

Vai dabas aizsardzības plāns un tajā iekļautie apsaimniekošanas pasākumi ir obligāti īstenojami? Kāds būs finansējuma avots apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai?

Dabas aizsardzības plānā iekļautajiem apsaimniekošanas pasākumiem ir ieteikuma raksturs. To ieviešanai parasti tiek izmantots finansējums un citi resursi, kas pieejami no valsts budžeta, ES atbalsta mehānismiem un citiem finansējuma avotiem, piemēram, privātām investīcijām vai ziedojumiem.

 

Kā var pieteikties atbalsta maksājumiem elektroniski?

Atbalsta maksājumiem bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanai, kā arī maksājumiem par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem Gaujas Nacionālajā parkā un citās Natura 2000 teritorijās, ir iespējams elektroniski pieteikties Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv

Papildus informāciju meklējiet šeit:

www.lad.gov.lv

www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/

www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pakalpojumi/

 

Vai manā īpašumā var celt jaunu mājiņu?

Iespēja jaunai apbūvei vai apbūves paplašināšanai jūsu īpašumā būs atkarīga no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma nosacījumiem, kā arī no dabas vērtībām jūsu īpašumā. Ja Jūsu īpašumā būs konstatēti aizsargājami biotopi vai aizsargājamu sugu dzīvotnes, tad apbūves paplašināšana būs pieļaujama, ja netiks nodarīts kaitējums dabas vērtībām. Katrs gadījums jāvērtē individuāli.

 

Vai meža īpašnieks var izstrādāt savam mežam meža apsaimniekošanas plānu?

Jā, meža īpašnieks var izstrādāt savam mežam meža apsaimniekošanas plānu, ja tiek ievēroti meža apsaimniekošanas plāna izstrādes nosacījumi, kas paredzēti Gaujas Nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. Šie noteikumi nosaka Meža apsaimniekošanas plāna saturu, izstrādes un apstiprināšanas kārtību. Šobrīd spēkā esošie Gaujas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi atrodami šeit : http://www.likumi.lv/doc.php?id=247900 

 

Manam mežam drīz beigsies meža taksācijas derīguma termiņš, kas man jādara?

Lai sagatavotu jaunu meža inventarizāciju (taksāciju) Jūsu īpašuma mežiem, Jums jāvēršas pie sertificēta meža inventarizācijas veicēja (sertificētu meža inventarizācijas veicēju saraksts atrodams Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē www.vmd.gov.lv) un jāvienojas par šo darbu veikšanu. Ja Jūsu īpašums atrodas Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā, ainavu aizsardzības zonā vai kultūrvēsturiskajā zonā, tad reizē ar meža inventarizācijas datu ievākšanu ieteicama arī meža apsaimniekošanas plāna sagatavošana.

 

Vēlos savā īpašumā celt šķūni pasākumiem un mazas mājiņas viesiem, vai tas ir iespējams?

Iespēja jaunai apbūvei vai apbūves paplašināšanai Jūsu īpašumā būs atkarīga no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma nosacījumiem, kā arī no dabas daudzveidībai nozīmīgo vērtību izvietojuma. Ja Jūsu īpašumā tiks konstatēti aizsargājami biotopi vai retu vai aizsargājamu sugu dzīvotnes, tad apbūves paplašināšana būs pieļaujama, ja tā ļaus saglabāt dabas vērtības. Katrs gadījums jāvērtē individuāli.

 

Vai līdz ar jaunu Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu, visiem jāizstrādā jauni meža apsaimniekošanas plāni?

Nē, jauns meža apsaimniekošanas plāns būs jāsagatavo un jāapstiprina, kad beigsies paredzētais derīguma termiņš pašreiz spēkā esošajam meža apsaimniekošanas plānam Jūsu īpašumam.

 

Kur un kādā formātā man jāaizpilda pasūtījums biotopu eksperta slēdzienam, kas nepieciešams meža apsaimniekošanas plānam?

Par meža apsaimniekošanas plānam nepieciešamo sugu un biotopu jomas sertificēta eksperta atzinuma sagatavošanu Jums ir jāvienojas ar Jūsu izvēlēto ekspertu, kas specializējas meža biotopu jomā. Sertificēto ekspertu kontaktinformācija, kā arī informācija par ekspertu specializācijas jomām ir atrodama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, sadaļā Dabas eksperti ->

Ekspertu reģistrs www.daba.gov.lv/lv/katalogs

 

Vai un kā ieinteresētās personas var iesaistīties teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā Gaujas Nacionālā parkā, piemēram, pie Drišķina ezera, Melnezera, Gulbja salas purva, kā arī Lenčupes ietekas Gaujā?

Ja fiziska vai juridiska persona vēlas iesaistīties Gaujas Nacionālā parka teritorijas sakopšanā, labiekārtošanā un pārvaldībā, tad par šo ieceri ar iesniegumu jāvēršas Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajā administrācijā. Iesniegumā jāsniedz informācija par ieceres pamatojumu un iecerēto pasākumu apraksts, kā arī jāpievieno shēma ar konkrēti iezīmētu zemes vienību vai zemes vienības daļu.

Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti izvērtēs ieceri un izvērtēs iespējamās vienošanās formu: nomas, sadarbības, līdzdarbības, deleģēšanas vai administratīvais līgums. Jāņem vērā, ka līguma slēgšanai būs jāsaņem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja un, platības nomas gadījumā, būs nepieciešams neatkarīga vērtētāja sagatavots platības nomas cenas aprēķins.

 

Vai ir paredzamas kompensāciju apjomu izmaiņas par meža izmantošanas ierobežojumiem Gaujas Nacionālajā parkā?

Maksājumu (kompensācijas) apjomu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem Gaujas Nacionālajā parkā un citās Natura 2000 teritorijās Latvijā nosaka, sagatavojot attiecīgā perioda nacionālo Lauku attīstības programmu. Atbalsta apjoma aprēķini katram saimnieciskās darbības ierobežojumu veidam tiek veikti pēc Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes izstrādātas metodikas. Pašreiz notiek darbs pie jaunas Lauku attīstības programmas 2021.-2027. gada programmēšanas periodam sagatavošanas un nav izslēdzams, ka var tikt sagatavoti jauni atbalsta (kompensāciju) apjoma aprēķini par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mežos.

 

Vai pēc jauna dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas Gaujas Nacionālajam parkam spēkā paliks iepriekš izstrādātie meža apsaimniekošanas plāni?

Jā, iepriekš izstrādātie un apstiprinātie meža apsaimniekošanas plāni paliks spēkā pēc jauna dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas tik ilgi, cik ilgs ir to paredzētais derīguma termiņš attiecīgā meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas brīdī.

 

Iespējamās izmaiņas funkcionālajā zonējumā

No kura brīža jaunais dabas aizsardzības plāns un tajā plānotais zonējums stāsies spēkā?

Dabas aizsardzības plānu pēc sabiedriskās apspriešanas, pēc pašvaldību atzinumu saņemšanas un plāna izstrādes noslēdzošās Konsultatīvās grupas sanāksmes, tiks nodots apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Jaunajā Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā tiks ietverts priekšlikums zonējumam, kurš stāsies spēkā tikai pēc tam, kad Ministru Kabinets apstiprinās jaunos individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Līdz tam ir spēkā Gaujas Nacionālā parka likums (pieņemts 2009. gada 30. aprīlī), kurš nosaka funkcionālās zonas, parka robežas, kā arī definē dažas aizliegtās un atļautās darbības, un MK noteikumi Nr. 317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (2012. gada 2. maijs). Ministru kabineta noteikumi nosaka funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus; individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību. Jaunie Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību Gaujas Nacionālajam parkam varētu tikt apstiprināti 2-3 gadu laikā pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Kāpēc ir nepieciešamas izmaiņas Gaujas Nacionālā parka funkcionālajā zonējumā?

Pašreizējais GNP teritorijas funkcionālais zonējums ir noteikts Gaujas Nacionālā parka likumā (pieņemts 2009. gada 30. aprīlī), kā arī MK 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Vērtējot esošo funkcionālo zonu sadalījumu, tika secināts, ka :

 • Esošais GNP zonējums ir izstrādāts, lai aizsargātu tā nozīmīgākās dabas vērtības, iekļaujot Gaujas senieleju, tās sāngravas un upju pieteku ielejas, Sudas purvu, kā arī citas nozīmīgas dabas vērtības (ezeru, mežu, purvu u.c. teritorijas) stingrā režīma un dabas lieguma zonās. Izvēlētā zonējuma pieeja saglabā un aizsargā nozīmīgas ekoloģiskā tīklojuma daļas plašākā teritorijā;
 • GNP teritorijā ir noteikti neitrālās zonas areāli ievērojamās platībās, ietverot ne tikai ciemu, apdzīvotu vietu un būtiski pārveidotu vietu teritorijas, bet arī meža, purvu un lauksaimniecības zemju platībās ar aizsargājamām dabas vērtībām;
 • GNP meža platībās DLZ pieļaujama meža izmantošana, kas pasliktina esošo dabas vērtību (aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu) kvalitāti un nenodrošina platību dabas aizsardzības vērtības palielināšanos
 • GNP ir vienīgā ĪADT Latvijā, kurā ir noteikta kultūrvēsturiskā zona. Pamatojumā nav definēti kultūrvēsturiskās zonas izveides kritēriji un sasaiste ar mērķiem pamatota vispārīgi. Uz kultūrvēsturisko zonu attiecas dabas parka zonas nosacījumi;
 • Zonējuma mērķi un zonu nosacījumi ir atrunāti divos normatīvajos aktos, kas apgrūtina to uztveramību un var veidot dažādas nosacījumu piemērošanas interpretācijas;
 • Daļa īpaši aizsargājamo dabas vērtību sastopamas AAZ vai pat NZ, tādējādi to saglabāšanai veidojas paaugstināti riski.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tika apkopoti un iegūti jauni dati par dabas vērtībām un to ietekmējošiem faktoriem daudz augstākā detalizācijā nekā līdzšinējās teritorijas izpētēs. GNP teritorija ir sadalīta precizētās funkcionālās zonās, ņemot vērā GNP esošo zonējumu, tādējādi nodrošinot spēkā esošā zonējuma pēctecību, bet, precizējot to atbilstoši teritorijas aktuālajam novērtējumam, esošajai situācijai un aktuālajiem datiem. Tāpat, ņemot vērā teritorijas lielo platību un daudzveidīgo nozīmi, zonējums, iespēju robežās, ir veidots kompleksi, nefragmentējot to mazās vienībās. Rekreācijas un tūrisma potenciāla attīstībai, kā arī dabas, ainavu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, ir ieviesta dabas parka zona, kas lielā mērā ietver iepriekš kultūrvēsturiskajā zonā aizsargātās platības. Zonējums veidots ar mērķi saglabāt teritorijas unikālās un tipiskās dabas vērtības. Izstrādājot zonējumu, tika ņemta vērā arī teritorijas īpašā nozīme tūrismam un rekreācijai.

Pēc kādiem principiem tiek noteikts funkcionālais zonējums jaunajā Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā, t.sk., tiek mainītas robežas esošajām funkcionālajām zonām?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 686. “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” dabas aizsardzības plānā jāietver “... priekšlikumus par aizsargājamās teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu vai grozījumiem individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, ieteicamo teritorijas funkcionālo zonējumu (ja tāds nepieciešams), kā arī priekšlikumus par grozījumiem funkcionālajā zonējumā. ...” (noteikumu 9.7. apakšpunkts).

Jaunajā dabas aizsardzības plāna funkcionālajā zonējumā neitrālā zona tiek veidota, ietverot teritorijas tā, lai veicinātu parkā esošo blīvi apdzīvoto teritoriju, transporta infrastruktūras un rūpniecības teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Neitrālajā zonā ietvertas šādas teritorijas - valsts un pašvaldības autoceļi, dzelzceļa līnija, ciemu un pilsētas blīvi vai retināti apbūvētās teritorijas, esošas rūpnieciskās teritorijas, kas tieši piekļaujas ciemu vai pilsētu teritorijām, kā arī citas rūpnieciskās teritorijas, kurās notiek aktīva saimnieciskā darbība un kuras aizņem lielu platību.

Ainavu aizsardzības zona tiek veidota, lai saglabātu raksturīgo daudzveidīgo ainavu, tradicionālo kultūrvidi, rekreācijas un tūrisma resursus, kā arī nodrošinātu nenoplicinošu/ilgtspējīgu saimniecisko darbību Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Ainavu aizsardzības zonā ir iekļautas fragmentētas mežu masīvu/mežu puduru teritorijas, kuras mijas mozaīkā ar lauksaimniecībā intensīvi izmatotām platībām, un viensētu un savrupmāju teritorijām.

Ainavu aizsardzības zonu veido tipiskas (vietējas un reģionālas nozīmes) lauku ainavas, kurās izmantošanas nosacījumi praktiski ir atbilstoši vispārējai likumdošanai un pašvaldību teritorijas plānojumiem, izņemot visam Nacionālajam parkam atbilstošus ierobežojumus, piemēram, vēja parku izveide. Visi minimālie nosacījumi, kas paredzēti ainavu aizsardzības zonā, vērsti uz esošo zemes lietojuma veidu uzturēšanu/saglabāšanu. Saimnieciskā darbība šajās teritorijās pamatā veicama atbilstoši vispārējai likumdošanai.

Dabas parka zona ir izveidota, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izziņas, tūrisma un rekreācijas attīstību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, vienlaikus aizsargājot ainaviski nozīmīgas teritorijas un GNP sastopamo dabas vērtību ekoloģisko integritāti, piemēram, veidojot ekstensīvi apsaimniekotu mežu apvidus, kuros tiek saglabāta pastāvīga meža vide ar dabisku mežu struktūru un procesu klātbūtni, un attīstīta dažādvecuma mežaudžu struktūra, nodrošinot pakāpenisku pāreju starp meža platībām ar augstu dabas aizsardzības vērtību un saimnieciski izmantotu mežu platībām vai lauksaimniecībā izmantotām platībām. Dabas parka zonā iekļautas platības, kur šobrīd atrodas aktīvās atpūtas vai intensīvi apmeklēti izziņas infrastruktūras objekti vai plānots attīstīt jaunus rekreācijas vai dabas izziņas objektus, kā arī platības, kuru mērķis ir nodrošināt ekoloģisko buferzonu augstas dabas aizsardzības vērtības teritorijām. Dabas parka zonas mežos plānojama ekstensīva saimnieciska izmantošana.

Dabas lieguma zonā pamatā iekļautas teritorijas ar augstu dabas vērtību piesātinājuma līmeni, šajā funkcionālajā zonā ir iekļautas bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgu vērtību koncentrēšanās vietas, piemēram, īpaši aizsargājamu biotopu, aizsargājamu un retu sugu dzīvotņu, ģeoloģisko objektu un struktūru, kā arī ekoloģiski saistīti mežu masīvi, kas nodrošina mežu un citu ekosistēmu mijiedarbības ekoloģisku procesu kopumu, un ar meža ekosistēmām saistītu sugu un to populāciju ilglaicīgai saglabāšanai labvēlīgus apstākļus.

Kādi uzlabojumi tiks iekļauti individuālo apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu projektā saistībā ar meža apsaimniekošanā?

Individuālo apsaimniekošanas un izmantošanas notiekumu projektā ir iekļautas prasības, kas noteiktu, ka Meža apsaimniekošanas plāns būs nepieciešams tikai speciālos gadījumos:

 • lai veiktu ainavu kopšanas vai ainavu veidošanas cirtes;
 • lai veiktu koku ciršanu aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu ietvaros
 • ja plānots galvenajā cirtē dabas parka zonā priežu audzēs sila, mētrāja un lāna meža tipos vienā paņēmienā nocirst līdz 50 procentus no mežaudzes koku krājas.

Lai uzlabotu priedes dabiskās atjaunošanās sekmes, izlases cirtēs būs pieļaujami atvērumi līdz 0,2 ha lielumam.

Meža apsaimniekošanas plāna sagatavošanai  būs izmantojami dabas datu pārvaldības sistēmā pieejamie aizsargājamo biotopu inventarizācijas dati, ja tie nav vecāki par 10 gadiem.

Precizēta kārtība baltalkšņu mežaudžu nociršanai galvenajā cirtē divos paņēmienos dabas parka zonā.

Platībās, kur nepieciešams veikt meža atjaunošanu pēc cirtēm, būs pieļaujama mežaudžu dabiskās atjaunošanās papildināšana stādot visu vietējo koku sugu stādus vai sējeņus.

Vēlos, lai manā īpašumā tiktu veiktas izmaiņas funkcionālā zonējumā, kas man jādara?

Ja Jums ir ierosinājumi Gaujas Nacionālā parka aizsardzības zonu robežu precizējumiem/ izmaiņām, lūdzam tos kopā ar attiecīgās zemes vienības kadastra apzīmējumu un īsu skaidrojumu par ierosinājuma iemesliem, sūtīt dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem uz e-pastu gauja@environment.lv. Situācijās, kad īpašumā ir augsta dabas vērtību koncentrācija, var nebūt iespējams mainīt vai precizēt funkcionālo zonējumu, neapdraudot dabas vērtības

Vai iespējams samazināt Gaujas Nacionālā parka platību un izslēgt no tā kādu daļu?

Gaujas Nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Latvijā un tas arī ietilpst Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000, tādēļ ir jāņem vērā Gaujas Nacionālā parka izveides un aizsardzības mērķi – cik lielām aizsargājamo biotopu platībām, kādām un cik lielām aizsargājamo sugu populācijām šī teritorija ir izveidota. Plāna izstrādē iesaistītie eksperti izvērtēs ierosinājumus Gaujas Nacionālā parka robežu precizējumiem un sniegs ierosinājumus robežu izmaiņām, lai uzlabotu teritorijas ekoloģisko, ainavisko vai funkcionālo integritāti.

 

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
SIA ELLE
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ